Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΙΣ το στρατόπεδον των ασκήσεων και εις τον χώρον παρά τον Άγιον Δημήτριον διεξήχθησαν προχθές Κυριακήν οι προαγγελθέντες ποδοσφαιρικοί αγώνες της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως παρισταμένου του Φρουράρχου Κοντόση, του νομαρχούντος Διδάχου, του δημάρχου Κροντήρη, των προέδρων των ενταύθα αθλητικών σωματείων και αρκετού κόσμου. Τους προσερχομένους εδεξιούτο ο πρόεδρος του Συλλόγου Γούδας.

ΕΚ Τριπόλεως είχεν αφιχθή μικτή ομάδα των εκεί ποδοσφαιρικών συλλόγων, αποτελουμένη εκ νέων της εκλεκτωτέρας εν Τριπόλει κοινωνικής τάξεως, με επικεφαλής τον λοχαγόν Παρασκευόπουλον. Η ομάς αύτη θα διηγωνίζετο μετά της ομάδος της Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως.

ΤΗΝ 5ην απογευματινή άρχεται ο ποδοσφαιρικός αγών με αρκετόν πείσμα εκατέρωθεν. Εις το πρώτον ημιχρόνιον μεταξύ των ομάδων των Ενώσεων Κωνσταντινουπόλεως και της Μικτής Τριπόλεως ανεδείχθησαν αμφότεραι αι ομάδες ισόπαλοι με ένα τέρμα επί ενός. Εις το επακολουθείσαν δεύτερον ημιχρόνιον η Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως κατήγαγε 4 τέρματα έναντι μηδενός.

ΣΥΝΕΠΩΣ νικήτρια ομάς αναδεικνύεται η της Κωνσταντινουπόλεως με 5 τέρματα, προς την οποίαν απονέμεται και το έπαθλον (χρυσούν κύπελλον) και οι θεαταί αποχωρούν δρομέως, διότι είχον αρχίση αι πρώται ψεκάδες της απειλουμένης βροχής.