Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΑΦΙΚΟΝΤΟ ενταύθα προχθές από μέρους της επιτροπής αποκαταστάσεως προσφύγων ο Δ. Λάμπρου, τέως γενικός διοικητής Μακεδονίας και ο αρχιμηχανικός Γούδας, δια να εξετάσουν τας ενταύθα προσφυγικάς εγκαταστάσεις.

ΟΙ εν λόγω συνοδευόμενοι και υπό του αρχιτέκτονος μηχανικού και αντιπροέδρου του προσφυγικού συλλόγου Δ. Δημητριάδου, αναπληρούντος τον μηχανικόν του Δήμου, επεσκέφθησαν απάσας τας ενταύθα προσφυγικάς εγκαταστάσεις και κατέληξαν εις το συμπέρασμα, ότι δει απαραιτήτως να ιδρυθή ενταύθα αστικός προσφυγικός συνοικισμός.

ΠΕΡΙΟΔΕΥΣΑΝΤΕΣ είτα τους διαφόρους χώρους έκριναν, ότι δύο είναι οι καταλληλότεροι. Ο παρά την συνοικίαν Καλυβίων, όπου ο ναός Αγίου Ιωάννου και ο εν Παραλία απέναντι του καταστήματος Οίνων και Οινοπνευμάτων.

ΚΑΤΟΠΙΝ τούτου εδόθη εντολή εις τον αρχιτέκτονα μηχανικόν Δημητριάδην να συντάξη τα τοπογραφικά σχέδια των ως άνω χώρων.