«ΘΑΡΡΟΣ» 21 Αυγούστου 1914: Το βρεφοκομείον διελύθη

«ΘΑΡΡΟΣ» 21 Αυγούστου 1914: Το βρεφοκομείον διελύθη

-Τα βρέφη εγκαταλείπονται
-Αι φροντίδες του Δημάρχου

Επειδή από τινός το εξ 7.000 δραχμών ετήσιον βοήθημα του Δήμου και οι ίδιοι πόροι του Βρεφοκομείου δεν επήρκουν, φαίνεται, να καλύψουν τα τακτικά έξοδα του Ιδρύματος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού υπέγραψαν προ 20ημέρου πράξιν δια της οποίας διέλυον το Βρεφοκομείον.

Ειδοποιηθείς ο Δήμαρχος παρεκάλεσε τον ιατρόν και διαχειριστήν του Βρεφοκομείου Σπηλιώτην να τον ειδοποιήση μίαν εβδομάδα προ της διαλύσεως, δια να δυνηθή να φροντίση και διαθέση τα βρέφη.

Προχθές όμως αιφνιδίως και άνευ τινός ειδοποιήσεως οκτώ ασθενικά και ανάπηρα σχεδόν, καθώς μας διηγήθησαν, βρέφη ανετίθεντο αιφνιδίως και άνευ ουδεμιάς προειδοποιήσεως εις τας ιδιαιτέρας φροντίδας του Δημάρχου, κινδυνεύοντα άλλως να υποστώσιν επικίνδυνον τινά έντασιν της ασθενικότητος με την οποίαν πλουσίως εφωδιάσθησαν εις το Βρεφοκομείον.

Και τοιουτοτρόπως ο Δήμαρχος ευρέθη εις την κωμικοτραγικήν ανάγκην να μεταβληθή επί τινάς ώρας εις παιδαγωγόν… περιποιούμενος και περιθάλπων τα ατυχή μωρά. Ευτυχώς όμως αι επίμονοι φροντίδες και η δραστηριότης την οποίαν κατέβαλε τον απήλλαξαν πολύ ταχέως από τα καθήκοντα ταύτα. Διότι εντός ολίγων ωρών κατορθώθη να ευρεθώσι τροφοί δι’ όλα τα βρέφη, τα οποία διετέθησαν τοιουτοτρόπως και ασφαλώς.