Αντιδήμαρχος Τριφυλίας ξανά ο Γιώργος Ασημακόπουλος

Αντιδήμαρχος Τριφυλίας ξανά ο Γιώργος Ασημακόπουλος

Ορίστηκε άμισθος αντιδήμαρχος και είναι ο 7ος που προστέθηκε στους ήδη 6 αντιδημάρχους

Η… θρυλούμενη, εδώ και καιρό, επιστροφή του Γιώργου Ασημακόπουλου σε θέση αντιδημάρχου Τριφυλίας είναι πλέον γεγονός!

Στις 12.53 μ.μ. σήμερα δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια, με ΑΔΑ: 6ΝΦ7ΩΗΕ-ΑΧΜ, η απόφαση δημάρχου 2061/2021 με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Τριφυλίας».

Στην απόφαση τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ο δήμαρχος Τριφυλίας « ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α)Τροποποιεί την παράγραφο 1 Γ΄ στην Απόφαση Δημάρχου 1614/2021 περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Τριφυλίας ως εξής: Γ.1 Ορίζει άμισθο Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Καθαριότητας τον κ. Ασημακόπουλο Γεώργιο του Ιωάννη µε θητεία από 20-10-2021 μέχρι 19-10- 2022 και μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης, όπως παρακάτω: • της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και συγκεκριμένα: -Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου. Γ.2 Ορίζει Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο, κ. Κουτρουμπή Αλέξανδρο του Ηλία, από 20-10-2021 και μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης, όπως παρακάτω: • της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και συγκεκριμένα: – την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας. – αρμοδιότητες συντήρησης πρασίνου και περιβαλλοντικής προστασίας – σχεδιασμού και εποπτείας – αρμοδιότητες συντήρησης πρασίνου – αρμοδιότητες εξοικονόμησης ενέργειας – αρμοδιότητες κοιμητηρίων – την επίβλεψη μελετών, προμηθειών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και Πρασίνου Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου. ( Ο κ. Κουτρουμπής παραμένει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τριφυλίας και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας όπως ορίζεται στην 1614/2021 απόφαση Δημάρχου ) Β) Στην ενότητα 2 προσθέτει την εξής παράγραφο: • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ασημακόπουλου Γεωργίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κουτρουμπής Αλέξανδρος. Κατά τ΄άλλα ισχύει η απόφαση Δημάρχου 1614/2021». Στη 1.16 μ.μ. εστάλη στα Μ.Μ.Ε. δελτίο Τύπου της παράταξης «ΑΝΟΔΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑ», που υπογράφει ο δήμαρχος Τριφυλίας και επικεφαλής της παράταξης στο οποίο αναγράφεται: «Ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης μας κος Ασημακόπουλος Γεώργιος ξεπέρασε ένα προσωπικό του πρόβλημα και θέτει τον εαυτό του στην διάθεση της παράταξης. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στον κ. Ασημακόπουλο την αμέριστη στήριξή του στις θέσεις της παράταξης μας όλο αυτό το διάστημα . Για τον λόγο αυτό τον ορίζω Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και του εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο του».

Σημειώνεται ότι ο κ. Ασημακόπουλος ορίστηκε άμισθος αντιδήμαρχος και είναι ο 7ος αντιδήμαρχος δήμου Τριφυλίας, προστιθέμενος στους ήδη 6 που είχαν οριστεί και είναι και οι 6 έμμισθοι.