Δημοπρατείται έργο για την πρόσβαση σε αρχαιολογικά μνημεία στη Μάνη

Δημοπρατείται έργο για την πρόσβαση  σε αρχαιολογικά μνημεία στη Μάνη

Προκηρύχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση πρόσβασης σε αρχαιολογικά μνημεία στην πυρόπληκτη περιοχή του Δήμου Δυτικής Μάνης» με προϋπολογισμό 99.839,46 ευρώ.

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίσθηκε η 8η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, ενώ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίσθηκε η 15η Νοεμβρίου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τρεις μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.