Μηλέα – Παναγιά Γιάτρισσα: Ένα δρόμος αλά… «γεφύρι της Άρτας»!

Μηλέα – Παναγιά Γιάτρισσα:  Ένα δρόμος αλά… «γεφύρι της Άρτας»!

Χειρότερο από «γεφύρι της Άρτας» τείνει να καταντήσει το έργο βελτίωσης και συντήρησης του σημαντικού δρόμου Μηλέα – Παναγιά Γιάτρισσα, καθώς χρόνια τώρα γίνονται προσπάθειες να υλοποιηθεί.

Και πάνω που φέτος υπήρξε μια ελπίδα ότι το έργο μπορεί να ξεκινήσει, παραπέμπεται πάλι στις καλένδες, αφού αποχωρούν ο ένας μετά τον άλλον οι ανάδοχοι για την εκτέλεσή του, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει «μπει καρφί…».

Τις μέρες αυτές από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων κηρύχτηκε έκπτωτη η δεύτερη εταιρεία που είχε κληθεί να υπογράψει σύμβαση και το μέλλον του έργου φαντάζει περισσότερο από κάθε άλλη φορά αβέβαιο.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 3.545.000 ευρώ και η έγκριση δημοπράτησή του έχει δοθεί από 2017.

Καθυστέρηση
Η δημοπρασία έγινε τον Αύγουστο του 2018, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας κατακυρώθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ανάδοχη εταιρεία αναδείχθηκε η «ΚΑΣΤΑΤ Κατασκευαστική ΑΤΕ» με έκπτωση 57,75%.

Το 2019 το Ελεγκτικό Συνέδριο απάντησε ότι δεν υπάρχει κώλυμα για την υπογραφή της σύμβασης του έργου, η οποία κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο το Μάρτιο του 2021 και της ζητήθηκε να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Τον Απρίλιο του 2021, όμως, η προσωρινή ανάδοχος «ΚΑΣΤΑΤ Κατασκευαστική» ενημέρωσε ότι η οικονομική προσφορά για το έργο έχει λήξει από το Δεκέμβριο του 2018 και δεν επιθυμεί την ανανέωσή της λόγω της αλλαγής των οικονομικών δεδομένων σε σχέση με όσα ίσχυαν κατά την ημέρα υποβολής της.

Πήγαν στους επόμενους
Τον ίδιο μήνα κλήθηκαν οι υπόλοιποι κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικοί φορείς να κάνουν γνωστό εντός δέκα ημερών εάν δέχονται να παραταθεί ο χρόνος ισχύος των προσφορών τους κατά τρεις μήνες και να προσκομίσουν έγγραφο παράτασης ισχύος της εγγυητικής τους επιστολής.

Δέχτηκαν πέντε εταιρείες και τον Ιούνιο του 2021 ενημερώθηκε η εταιρεία «ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε.» ότι με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκε ως νέα προσωρινή μειοδότρια, ενώ κλήθηκε εντός δέκα ημερών να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προσωρινού μειοδότη. Η έκπτωση που είχε δώσει ήταν 46,56%.

Τον Ιούλιο η εταιρεία προχώρησε σε ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών και τον ίδιο μήνα η επιτροπή διαγωνισμού εισηγήθηκε την κατακύρωση της σύμβασης στον εταιρεία «ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε.».

Εν συνεχεία η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποφάσισε την κατακύρωση της σύμβασης του έργου και την ανακήρυξη της εταιρείας «ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε.» ως οριστικού αναδόχου.

Το Σεπτέμβριο του 2021 το Ελεγκτικό Συνέδριο ενημέρωσε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης με την εταιρεία και μπορεί να προχωρήσει.

Στις 9 Σεπτεμβρίου του 2021 προσκλήθηκε ο νέος ανάδοχος όπως εντός προθεσμίας είκοσι ημερών προσέλθει για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Έκπτωση αναδόχου
Στις 21 Σεπτεμβρίου εγγράφως η εταιρεία ζήτησε 10ήμερη παράταση για την υποβολή των δικαιολογητικών, η οποία δόθηκε, ενώ της ζητήθηκε έως 11/10/2021 να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχουν επέλθει οψιγενείς μεταβολές και να προσέλθει για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Στις 8/10/2021 εγγράφως η εταιρεία ενημέρωσε περί μη αποδοχής υπογραφής της σύμβασης και ζήτησε την επιστροφή της ανανεωθείσας εγγυητικής συμμετοχής, η οποία είχε λήξει από τον Ιούλιο.

Καθώς στις 11 Οκτωβρίου παρήλθε η προθεσμία χωρίς να προσέλθει η «ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε.» για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης και εν συνεχεία τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας, από τη Διεύθυνση  Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας αποφασίσθηκε η εταιρεία να κηρυχθεί έκπτωτη από το έργο, απόφαση κατά της οποίας η εταιρεία μπορεί να υποβάλει ένσταση.

Της Βίκυς Βετουλάκη