Παρεμβάσεις στο Νοσοκομείο και το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας

Παρεμβάσεις στο Νοσοκομείο και το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας

Η Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Οικοδομικές εργασίες επισκευής και εργασίες αναβάθμισης και αποκατάστασης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτηρίου του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας» με προϋπολογισμό 78.729,84 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%).

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το χώρο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)-Δημόσια Έργα-Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων» της πύλης www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό κωδικό 183821 και στην επίσημη ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (www.nosokomeiokalamatas.gr).

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 1η/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).