Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας Πέτρος Γαρουφαλιάς, εις απάντησιν επιστολής του «Θάρρους» δια την υπόθεσιν του χωρισμού του Επαγγελματικού Τμήματος του Επιμελητηρίου εκ του Εμπορικού και Βιομηχανικού τοιούτου, είχε την καλωσύνην να γνωρίση ότι η αρμοδία υπηρεσία του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας έχει την αντίληψιν ότι ο χωρισμός του επαγγελματικού τμήματος από του εμπορικού και βιομηχανικού τοιούτου είναι αδύνατος.

ΚΥΡΙΩΣ ο χωρισμός προσκρούει εις την έλλειψιν επαρκών πόρων – κατά την αντίληψιν πάντως της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας – ένεκα δε τούτου μόνον τα έξοδα γραφείου και υπηρεσίας υπαλληλικής θα υπάρχουν επερχομένου του χωρισμού, ώστε να μη είναι δυνατόν αυτοτελές επαγγελματικόν Επιμελητήριον εν Καλάμαις να επιδιώξη τους γενικωτέρους αυτού σκοπούς.

Ο τέως υπουργός της εθνικής Οικονομίας Μερκούρης, όστις αρχικώς ήτο υπέρ του χωρισμού, απεδέχθη τελικώς τας απόψεις της υπηρεσίας.

-ΘΕΩΡΩ στοιχειώδες άμα και επιβεβλημένον καθήκον ουχί μόνον προς τον σωτήρα της μητρός μου, αλλά και την κοινωνίαν των Καλαμών, να εκφράσω και δημοσία τας απείρους ευχαριστίας και να διακηρύξω προς τους πάσχοντας τους οφθαλμούς την ταχείαν θεραπείαν της μητρός μου εκ καταρράκτου του απομείνοντος και μόνον οφθαλμού χάρις εις την μετά ζηλευτής επιμονής και επιστημονικής δεξιότητος χειρουργικήν επέμβασιν ην υπέστη εν τη οφθαλμολογική κλινική του διακεκριμένου οφθαλμολόγου Κ. Καμπούρογλου.

Αικατερίνη Γ. Χωραΐτη