Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ εδόθη υπό του Ερασιτεχνικού Θεατρικού Συλλόγου τη συμπράξει της Φιλαρμονικής η προαγγελθείσα παράστασις υπέρ της ανεγέρσεως ηρώου εις τους πεσόντας Καλαμίους κατά τας εθνικάς προσπαθείας 1912 – 1922 με το εθνικόν δράμα «Οι Ήρωες του Αρκαδίου».

ΤΟ δράμα, όπερ εδίδαξεν εις τους νέους του θεατρικού ομίλου ο Κουρτάκης, εσημείωσε μοναδικήν επιτυχίαν, αποδοθέν υπό των ερασιτεχνών άριστα, ο δε κόσμος ο πληρών το θέατρον έφυγε με τας καλυτέρας των εντυπώσεων.

ΕΙΣ την επιτυχίαν της παραστάσεως συνέτεινε και η Φιλαρμονική Καλαμών, η οποία επέδωκεν όλα τα δύσκολα μουσικά τεμάχια τα οποία υπήρχον εις το πρόγραμμα αψόγως, ώστε να προκαλέση την ευχάριστον κατάπληξιν του κοινού δια τας ταχίστας προόδους της και τα ζωηρά αυτού χειροκροτήματα.