Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΤΟ «ΘΑΡΡΟΣ» ευρίσκεται εις την ευχάριστον εξαιρετικώς θέσιν, ν’ αναγγείλη ότι λίαν προσεχώς πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας Μελετίου θα γίνουν τοιούτοι οικονομικοί συνδυασμοί, τη κρατική ενισχύσει, τη συνδρομή της εριτίμου κυρίας Μπενάκη του άλλοτε υπουργού και δημάρχου Αθηναίων Εμμ. Μπενάκη και δια των αναθημάτων του ναού της Υπαπαντής, εις τρόπον ώστε να είναι απολύτως εξησφαλισμένη η υλική βάσις δια την επέκτασιν του ενταύθα Κρατικού Ορφανοτροφείου, δια την σύστασιν Βρεφοκομείου και ακόμη δια την σύστασιν Νοσοκομείου.

ΔΙΑ τας εν λόγω ενεργείας θα χρησιμοποιθή και κληροδότημα του αειμνήστου Σπυρίδωνος Εφεσίου, όπερ είναι κατατεθειμένον εις την Εθνικήν Τράπεζαν. Επειδή εισέτι τα πράγματα ευρίσκονται εις την περίοδον των σκέψεων, αποφεύγομεν να αναγράψωμεν επί του θέματος αυτού περισσότερα.

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ γεγονός είναι ότι χάρις εις μίαν ωραίαν πρωτοβουλίαν του διαπρεπούς Ιεράρχου μας λίαν προσεχώς αι Καλάμαι θα αποκτήσουν αγαθοεργά ιδρύματα, εις τρόπον ώστε να είναι δυνατόν απολύτως να ανακουφισθή η τόσον ογκωθείσα τελευταίως εν Μεσσηνία ανθρωπίνη δυστυχία.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ λογίζεται ευτυχές το «Θάρρος» διότι οι αγώνες του δια την ανακούφισιν των δυστυχών ανθρωπίνων υπάρξεων ευρίσκωσιν τόσον ταχέως και κατά τόσον πλήρη τρόπον δικαίωσιν.