Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΘ’ α είμεθα εις θέσιν να γνωρίζωμεν επί τη βάσει επιστολής του βουλευτού Καλαμών Διον. Μπενάκη τα συνεργεία, άτινα αποστέλλονται δια την χωροστάθμισιν του Νέδοντος, πρόκειται να αφιχθούν κατ’ αυτάς. Τα αποστελλόμενα συνεργεία θα αποτελούνται από αξιωματικούς του μηχανικού.

ΕΙΝΑΙ αληθές ότι ο Δήμαρχος είχε ζητήσει παρά του υπουργείου της Συγκοινωνίας την αποστολή συνεργείου εξ υπαλλήλων πολιτικών μηχανικών, ο δε υπουργός της Συγκοινωνίας και αρχηγός του κόμματος των Ελευθεροφρόνων, Ιων. Μεταξάς, εξεδήλωσε προς τούτο και προς τον βουλευτήν Καλαμών Μπενάκην τας καλυτέρας διαθέσεις.

ΑΛΛ’ η αποστολή ενός συνεργείου, δια την χωροστάθμισιν του Νέδοντος, είναι ανεπαρκής, αφ’ ετέρου δε μοιραίως θα καθυστερήση η αποστολή του, λόγω του ολιγαρίθμου των σχετικών μηχανικών υπαλλήλων. Τούτου ένεκα ο Μπενάκης εζήτησε την αποστολήν 3-4 στρατιωτικών συνεργείων παρά του υπουργείου των Στρατιωτικών, έλαβε δε ρητήν υπόσχεσιν παρά του Μαζαράκη ότι θα αποσταλούν τα εν λόγω συνεργεία, άτινα και αναμένονται.