Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ περί την 10ην εσπερινήν ώραν εξερράγη πυρκαϊά επί της εν Διαβολιτσίω οικίας της Πολυτίμης χας Σπυρ. Χωρεμιώτου, προελθούσα εκ του μπουφέ του εν τω ισογείω της οικίας καφφενείου του Παναγ. Παπανδρέου, εις το άνω πάτωμα της οποίας ευρίσκοντο τα γραφεία του ταχυδρομικού και τηλεγραφικού γραφείου Διαβολιτσίου.

ΤΗ εγκαίρω συνδρομή των πολιτών κατορθώθη να διασωθώσι τα έγγραφα και έπιπλα του ταχυδρομικού γραφείου, καθώς και τα εμπορεύματα του κάτωθι της οικίας εμπορικού καταστήματος ψυλικών του Αντ. Παπαδόγιαννη.

ΑΙ προξενηθείσαι ζημίαι του κτηρίου υπολογίζονται εις δραχμάς 15.000, του δε Παπανδρέου εις 8.000. Ο καφφεπώλης Παπανδρέου εξ υπαιτιότητος του οποίου προήλθε το πυρ συλληφθείς υπό της Αστυνομίας παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα.

-ΤΗΝ πρωίαν της χθες η Ελένη Μπράσκα, κατοικούσα πλησίον των φυλακών Αλεξανδράκη, ενώ προσεπάθη να ανάψη πυράν εξ απροσεξίας της ανεφλέγησαν τα φορέματά της τα οποία δεν κατόρθωσεν να σβύση, υποστάσα σοβαρά εγκαύματα άτινα της επέφερον τον θάνατον.