Προτάσεις για έργα μπορούν να καταθέτουν οι Δήμοι Δυτικής και Ανατολικής Μάνης

Προτάσεις για έργα μπορούν να καταθέτουν οι Δήμοι Δυτικής και Ανατολικής Μάνης

Η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων από τους Δήμους Δυτικής και Ανατολικής Μάνης για υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο του προγράμματος ΟΧΕ Μάνης για την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος των δύο Δήμων, «άνοιξε» αυτές τις μέρες.

Προτάσεις οι Δήμοι μπορούν να καταθέσουν μόνο ηλεκτρονικά έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2021, ενώ ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων έργων ορίσθηκε η 31η/12/2023.

Παρεμβάσεις
Μέσω του προγράμματος μπορούν να υλοποιηθούν παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αναζωογόνηση οικιστικών περιοχών, με παροχή κοινωνικής, πολιτιστικής ή άλλης συναφούς βάσης ανάπτυξης, μέσα από την οργάνωση χώρων στήριξης πολιτών.

Μπορεί να χρηματοδοτηθούν και διαρρυθμίσεις / εκσυγχρονισμοί χώρων ή και προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας τους.

Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται αναπλάσεις οικισμών σε τμήματα του οικιστικού δικτύου, για την κοινωνική και οικονομική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων σε ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης, αποσκοπώντας στη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών αυτών τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους ίδιους τους κατοίκους της περιοχής.

Οι σχετικές δράσεις που θα υλοποιηθούν, μέσω της οργάνωσης χώρων στήριξης της κοινωνικής, πολιτιστικής ή άλλης συναφούς βάσης ανάπτυξης, συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής, στη βελτίωση του επιπέδου ζωής τόσο των κατοίκων των ημιαστικών κέντρων όσο και των αγροτικών περιοχών, καθώς και στην ελκυστικότητα της περιοχής.

ΟΧΕ Μάνης
Η δράση υποστηρίζει τον Ειδικό Στόχο «Αναβάθμιση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών σε ορεινές και αραιοκατοικημένες περιοχές και αναβάθμιση υποδομών για την κοινωνική και οικονομική αναζωογόνηση σε αστικά κέντρα της περιοχής παρέμβασης» της εγκεκριμένης στρατηγικής ΟΧΕ Μάνης.

Ο άξονας προτεραιότητας του προγράμματος είναι οι «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» και θεματικός στόχος η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης.

Η επενδυτική προτεραιότητα αφορά στην παροχή στήριξης για τη φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών, με ειδικό στόχο την άμβλυνση των προβλημάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε περιοχές των οικιστικών κέντρων της Περιφέρειας.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη έργων ανέρχεται σε 3.500.000 ευρώ.

Της Βίκυς Βετουλάκη