«ΘΑΡΡΟΣ» 30 Αυγούστου 1914: Χρειάζεται οίκημα η ίδρυσις του Αρσακείου

«ΘΑΡΡΟΣ» 30 Αυγούστου 1914: Χρειάζεται οίκημα η ίδρυσις του Αρσακείου

Εν σχέσει με το ζήτημα της ιδρύσεως Αρσακείου εν τη πόλει μας είμεθα εις θέσιν να γνωρίζωμεν τα εξής: Δια να ιδρυθή όπου δήποτε Αρσάκειον δεν απαιτείται παρά να υποβληθή αρμοδίως αίτησις εις το Υπουργείον της Παιδείας, ταυτοχρόνως δε να προσφερθή οίκημα κατάλληλον, υπό του Δήμου ή υπό οιουδήποτε άλλου Σωματείου ή ιδιώτου, όπως χρησιμεύση ως Διδακτήριον.

Εννοείται ότι το οίκημα δέον να παραχωρηθή δωρεάν και να επαρκή απολύτως εις όλα τας ανάγκας του ιδρύματος.

Κατ’ αυτόν δε τον τρόπον εγένετο τελευταίως η σύστασις Αρσακείων εν Τριπόλει και Λαμία, χωρίς κυβερνητικήν πρωτοβουλίαν καθώς ενομίσθη. Απλώς μόνον υπεβλήθησαν αιτήσεις και οι Δήμου προσέφεραν δωρεάν τα αναγκαία οικήματα.

Εάν δε υπεβάλλετο και εντεύθεν αίτησις συνοδευομένη με προσφοράν οικήματος, δωρεάν και καταλλήλου, η κυβέρνησις ουδεμίαν θα είχεν αντίρρησιν να συγκατατεθή εις την σύστασιν Αρσακείου εν τη πόλει μας, αφού άλλως αυτή η ιδία είναι γνωστόν ότι εζήτησε προς τινός παρά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας να ενεργήση καταλλήλως όπως εξευρεθώσιν οικήματα, χωρίς επιβάρυνσιν του Δημοσίου και ιδρυθώσιν εις πάντα τα κέντρα των κυριωτέρων περιφερειών του κράτους Αρσάκεια, δια των οποίων όχι μόνον η εκπαίδευσις περισσότερον θα εξυπηρετείτο, αλλά και θα εξέλειπε το άτοπον της μεγάλης συγκεντρώσεως εν Αθήναις, όπου και δαπανηρόν και δύσκολον είναι δια τας πτωχάς οικογενείας να αποστέλλωσι μαθητρίας.

Ώστε δια την σύστασιν του ευεργετικού τούτου ιδρύματος εν τη πόλει μας, τας εκ του οποίου μεγίστας ωφελείας είναι πάντες βεβαίως εις θέσιν να αντιληφθώσι, δεν απαιτείται παρά μόνον μίαν ενεργητική ιδιωτική έστω πρωτοβουλία.

Ο Εμπορικός Σύλλογος, όστις άλλοτε είχε πρωτοστατήσει εις το ζήτημα και είχε δια τηλεγραφικής του αναφοράς ζητήσει την σύστασιν Αρσακείου, όταν αύτη ήτο πολύ δυσκολώτερον να επιτευχθή, ήδη δύναται να λύση το ζήτημα, χωρίς πολλήν δυσκολίαν.

TO AΡΣΑΚΕΙΟΝ
-Τι απόκειται εις τον Δήμον
«ΘΑΡΡΟΣ» 31 Αυγούστου 1914
Αναφορικώς προς όσα εις το χθεσινό φύλλον του «Θάρρους» εδημοσιεύθησαν δια την ίδρυσιν Αρσακείου εν Καλάμαις, μας παρεσχέθη αρμοδίως η πληροφορία ότι ο Δήμος δεν δύναται να ενεργήση εξ ιδίας απολύτως πρωτοβουλίας προσφέρων οίκημα ως Διδακτήριον.

Χρειάζεται προηγουμένως σχετική ενέργεια του Υπουργείου της Παιδείας, το οποίον δέον να γνωστοποιήση εις τον Δήμον τι οίκημα θα ήτο κατάλληλον όπως χρησιμεύση ως Διδακτήριον και ποίους όρους ευρυχωρίας υγιεινής κ.λπ. δέον να εκπληροί δια να είναι κατάλληλον δια τον σκοπόν δια τον οποίον χρειάζεται.

Αφού μάθη ταύτα ο Δήμος, το ζήτημα δύναται να έλθη εις το Δημοτικόν Συμβούλιον, το οποίον και μόνον έχει την αρμοδιότητα να αποφασίση τελικώς λαμβάνον πάντοτε υπόψη την οικονομικήν κατάστασιν του Δήμου.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΗ ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ
«ΘΑΡΡΟΣ» 10 Σεπτεμβρίου 1914
Το ζήτημα του Αρσακείου, περί του οποίου προ τινών ημερών εγράψαμεν, φαίνεται ότι χάρις κυρίως εις τας προσωπικάς ενεργείας του Δημάρχου θα λυθή συντόμως, μολονότι ένεκα της οικονομικής καταστάσεως του Δήμου δεν είναι επί του παρόντος δυνατή η αγορά του αναγκαιούντος γηπέδου.

Ευτυχώς υπάρχει κατάλληλον δια τον σκοπόν τούτον έτοιμον δημοτικόν κτήριον, το οποίον ο Δήμαρχος σκέπτεται να προσφέρη ως Διδακτήριον του Αρσακείου. Το παλαιόν Γυμνάσιον.

Επί του τελευταίου τούτου αντικειμένου, δηλαδή επί της προσφοράς του οικήματος, θα ζητηθή η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίον θα συνέλθη ανυπερθέτως εντός της εβδομάδος.

Υπάρχει δε η πεποίθησις ότι ουδεμία αντίρρησις εκ μέρους του Συμβουλίου θα υπάρξη δια την παραχώρησιν ενός οικήματος, το οποίον ουδεμίαν απολύτως πρόσοδον δίδει ήδη εις τον Δήμον. Άλλως η χρησιμοποίησις του παλαιού Γυμνασίου ως Διδακτηρίου του Αρσακείου θα είναι προσωρινώς τουλάχιστον τόσον όσον η οικονομική στενοχωρία του Δήμου.

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΕΧΕΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΘΗ
-Και το Αρσάκειον;
«ΘΑΡΡΟΣ» 18 Σεπτεμβρίου 1914
Σήμερον συνέρχεται το Δημοτικόν Συμβούλιον, όπως αποφασίση επί της προτεινομένης υπό του Δημάρχου παραχωρήσεως του κτηρίου του Παλαιού Γυμνασίου ως Διδακτηρίου του Αρσακείου και ενός δημοτικού γηπέδου δια να ανεγερθώσι πρόχειρα παραπήγματα των προσφύγων. Αμφότεραι αι προσφοραί πρόκειται να γείνουν άνευ χρηματικής απαιτήσεως του Δήμου.

Την τελευταίαν εν τούτοις στιγμήν εξηκριβώθησαν απροόπτως τα εξής, τα οποία δυνάμεθα εξ ιδιαιτέρως μας πληροφοριών να βεβαιώσωμεν μετά θετικότητος.

Υπό του Δήμου είχεν υποβληθή αίτησις προ δύο ή τριών μηνών εις την Διοίκησιν του 9ου Συντάγματος, δια της οποίας εζητείτο όπως προ παντός άλλου οικήματος προτιμηθή ως Στρατών και μισθωθή το Δημοτικόν κτήριον του παλαιού Γυμνασίου.

Κατά συνέπειαν η Διοίκησις του Συντάγματος δύναται να θεωρή το κτήριον ως ενοικιασθέν. Πληροφορούμεθα μάλιστα ότι εξασκούσα φυσικόν δικαίωμά της η Στρατιωτική Αρχή, θεωρεί το κτήριον ως υπάρχον εις την διάθεσίν της υπό το ζητηθέν ενοίκιον από 1ης Σεπτεμβρίου.

Εν τοιαύτη περιπτώσει επί τίνος θα κληθή να αποφασίση το Δημοτικόν Συμβούλιον, αν το Σύνταγμα επιμένη, καθώς υπάρχουν φόβοι να συμβή ένεκα της ελλείψεως άλλων καταλλήλων οικημάτων και του μεγάλου προ πάντων αριθμού των ανδρών;

Η Δημοτική Αρχή, διατηρούσα αντίθετον ελπίδα και πιστεύουσα ότι δεν θα θελήση η Διοίκησις του Συντάγματος να φέρη εμπόδια εις την εκτέλεσιν ενός τοιούτου σκοπού ως η ίδρυσις του Αρσακείου, είναι όπως δήποτε, κατά τας πληροφορίας μας, αποφασισμένη να προτείνη εις το Δημοτικόν Συμβούλιον την παραχώρησιν άλλου οιουδήποτε οικήματος δια στρατώνα, εις βάρος έστω του Δήμου, ούτως ώστε το κτήριον του Γυμνασίου να παραμένη πάντοτε ελεύθερον εις την διάθεσίν του.

Ελπίζεται δε ότι το Δημοτικόν Συμβούλιον, καλώς αντιλαμβανόμενον ότι η ίδρυσις του Αρσακείου εις την πόλιν μας είναι ζήτημα δια το οποίον εάν παραστή ανάγκη πρέπει να γείνωσι θυσίαι εκ μέρους του Δήμου, θα θελήση να ακολουθήση τας σκέψεις του κ. Μαυρομιχάλη.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ «ΘΑΡΡΟΣ»
Αρσάκειον ή Εμπορικήν Σχολήν;
«ΘΑΡΡΟΣ» 20 Σεπτεμβρίου 1914

Κύριε διευθυντά,
Πολύς θόρυβος γίνεται από των στηλών του εγχωρίου Τύπου και μετά περισσού ενδιαφέροντος υποστηρίζεται το ζήτημα της ιδρύσεως και εν τη πόλει μας Αρσακείου κατά το πρότυπον του εν τη πρωτευούση λειτουργούντος τούτου. Δεν θα παρενέβαινα εις την αδικαιολογήτως θορυβώδη ταύτην προενέργειαν προς επιτυχίαν της ιδρύσεως Αρσακείου και εν τη πόλει μας, εάν δεν είχα την τύχην να είμαι πατήρ θυγατέρων αι οποίαι από τώρα ακόμη ήρχισαν να τρίβουν τας χείρας των εκ χαράς επί τη ευχαρίστω ελπίδι ότι μετά τα διπλώματά των θα συμβάλωσι και αύται κατά το δυνατόν προς πλουτισμόν του νεοελληνικού πανθέου των διδασκαλισσών. Ως άνθρωπος όμως πεπειραμένος, διαμαρτύρομαι κατά της ενεργείας ταύτης προς αποκλασικοποίησιν των κοριτσιών μας και δημιουργίαν δυστυχών υπάρξεων με διπλώματα κλασικών σπουδών και ταπεινώς υποβάλλω μίαν γνώμην.

Δεν είναι δυνατόν αντί της ιδρύσεως του φυτωρείου των διδασκαλισσών να επιδιωχθή η ίδρυσις πρακτικής και προχείρου εμπορικής και λογιστικής σχολής, μέσα εις την οποίαν μαζί με την οπωσδήποτε μεγαλυτέραν μόρφωσίν των θα προσλαμβάνουν τα κορίτσια μας πρακτικήν προ παντός μόρφωσιν, η οποία θα τοις είναι τόσον πολύτιμος και επωφελής εις τον βίον των; Είναι μία πρότασις, την οποίαν θέτω υπό την κρίσιν σας.

Μεθ’ υπολήψεως

Καλάμιος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
-Το ζήτημα του Αρσακείου
«ΘΑΡΡΟΣ» 21 Σεπτεμβρίου 1914
Κατά πάσαν πιθανότητα ο Δήμαρχος Μαυρομιχάλης αναχωρεί σήμερον εις Αθήνας σιδηροδρομικώς. Ο Δήμαρχος μεταβαίνει εις την πρωτεύουσαν δι’ υποθέσεις αποκλειστικώς του Δήμου. Ιδιαιτέρως δε θα φροντίση επί του ζητήματος του Αρσακείου ερχόμενος εις απ’ ευθείας συνεννοήσεις εις την Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρείαν δια τας διαφόρους λεπτομερείας της ιδρύσεως.

Εις το ζήτημα τούτο ο Δήμαρχος θα επιταχύνη όσον το δυνατόν περισσότερον τας ενεργείας του καθ’ όσον το κτήριον του Παλαιού Γυμνασίου δεν θα είναι συμφέρον να παραμένη επί πολύ ακόμη αδιάθετον, αφού μάλιστα έχει υποβληθή ως γνωστόν αίτησις όπως ενοικιασθή ως στρατών και της αιτήσεως ταύτης δύναται να κάμη εις πάσαν στιγμήν χρήσιν η Στρατιωτική αρχή.

Ελπίζει δε ότι ο Δήμαρχος ταχέως θα προσέλθη εις οριστικάς συμφωνίας με την Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρείαν, ιδρυομένου του Αρσακείου καθ’ ον τρόπον προέτεινεν ο κ. Δαζέας.

Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ
-Αι απαιτήσεις της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
-Θα κληθεί το Δημοτικόν Συμβούλιον
«ΘΑΡΡΟΣ» 1 Οκτωβρίου 1914
Κατόπιν ολιγοημέρου διαμονής επανέκαμψε προχθές εξ Αθηνών ο Δήμαρχος Μαυρομιχάλης. Ο Δήμαρχος εις συντάκτην μας ερωτήσαντα δια τας εν Αθήναις ενεργείας του και τα αποτελέσματα αυτών, εφάνη πολύ επιφυλακτικός, αρκεσθείς μόνον να είπη, ότι είναι λίαν ευχαριστημένος εκ των αποτελεσμάτων των μετά της Φιλεκπαιδευτικής συνεννοήσεων και των εν γένει ενεργειών του.

Προσέθεσεν ακόμη ο κ. Μαυρομιχάλης, ότι εις τας σχετικάς ανακοινώσεις θα προβή ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίον σκέπτεται ωρισμένως να καλέση εντός της εβδομάδος.

Ηδυνήθημεν εν τούτοις να πληροφορηθώμεν μετά θετικότητος εν σχέσει με το ζήτημα τούτο, ότι η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία δια την ίδρυσιν του Αρσακείου απήτησεν, όπως ο Δήμος προσφέρη οίκημα κατάλληλον ως Διδακτήριον, επί πλέον δε ετήσιον χορήγημα εκ 5.000 δραχμών δια πληρωμήν του προσωπικού και τας άλλας δαπάνας του ιδρύματος. Τους όρους τούτους η Εταιρεία και εγγράφως θα καταστήση γνωστούς εις τον Δήμον.

Ακριβώς δε επί τούτου του ζητήματος, επί του εάν δηλαδή και κατά πόσον οι πόροι και η οικονομική κατάστασις του Δήμου επιτρέπουν μίαν τοιαύτην δαπάνην και εάν η ανάγκη της ιδρύσεως Αρσακείου εν τη πόλει μας και η εκ τούτου ωφέλεια δικαιολογούν την δαπάνην ταύτην, θα κληθή να αποφασίση το Δημοτικόν Συμβούλιον.