«Τρέχει» και LEADER Αλιείας Μεσσηνίας

«Τρέχει» και LEADER Αλιείας Μεσσηνίας

Για λίγες Κοινότητες και με πολύ μικρό προϋπολογισμό

«Τρέχει» νέο επενδυτικό πρόγραμμα, Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας Μεσσηνίας (όπως ανάλογα προγράμματα «τρέχουν» και για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με αλιευτικές περιοχές θαλάσσιες ή και εσωτερικών υδάτων).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση και δημιουργία – υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της ΠΕ Μεσσηνίας, μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας), με συγκεκριμένες επενδυτικές πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας του νομού, με δραστηριότητες που συμβάλλουν, άμεσα ή έμμεσα, στην ανάπτυξη της μεσσηνιακής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, ενισχύονται:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι – ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ:

•δράσεις αλιευτικού τουρισμού

•επενδύσεις επί του σκάφους,

•επενδύσεις που στοχεύουν στη μείωση των ρύπων και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών,

•επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων,

•επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, μεταποίησης προϊόντων αλιείας, κλπ.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ – ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: Πράξεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός).

Ενδεικτικά, ενισχύονται:

•υποδομές διανυκτέρευσης και εστίασης

•θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες

•εξυπηρέτηση σκαφών

•βιοτεχνίες σχετικά με αλιευτικές και θαλάσσιες δραστηριότητες

•εμπόριο ειδών σχετικών με την αλιεία και τη θάλασσα κ.λπ.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

•ΑΛΙΕΙΣ ή ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων, που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στη συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)

•ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων – φακέλων χρηματοδότησης έχει αρχίσει και καταλήγει (εκτός εάν υπάρξει παράταση – κατά πάσα πιθανότητα) μέχρι 15/12/2021 (ώρα 15.00).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) υπό την προϋπόθεση να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το δυνητικό δικαιούχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην σχετική πρόσκληση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το πρόγραμμα έχει περιορισμένη περιοχή εφαρμογής – περιοχή, όπου μπορούν να υλοποιηθούν επιδοτούμενες από αυτό επενδύσεις.

Πρόκειται για συγκεκριμένες Τοπικές Κοινότητες των Δήμων:

•Καλαμάτας (Τοπικές Κοινότητες Αριοχωρίου, Ελαιοχωρίου και Μικράς Μαντίνειας)

•Δυτικής Μάνης (Τοπικές Κοινότητες Αβίας, Δολών, Αγίου Νικολάου και Νεοχωρίου)

• Μεσσήνης (Τοπικές Κοινότητες Λογγάς, Νέας Κορώνης, Αχλαδοχωρίου και Πεταλιδίου)

•Οιχαλίας (Τοπική Κοινότητα Διαβολιτσίου)

•Πύλου-Νέστορος (Τοπικές Κοινότητες Βασιλιτσίου, Κορώνης, Μεθώνης, Φοινικούντας, Ρωμανού, Βλαχόπουλου και Πύλου)

•και Τριφυλίας (Τοπικές Κοινότητες Λεύκης και Μαραθόπολης)

Η συνολική έκταση της περιοχής παρέμβασης είναι 282,553 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχει μόνιμο πληθυσμό (Απογραφή 2011) 16.482.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ «ΑΝ»
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται μόλις σε ευρώ 1.024.096. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και προκειμένου να χρηματοδοτηθούν περισσότερες αιτήσεις / φάκελοι κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μπορεί ο παραπάνω προϋπολογισμός να αυξηθεί (να γίνει υπερδέσμευση) κατά 120%, ενώ εάν υπάρξουν επιπλέον διαθέσιμοι πόροι μπορεί πάλι ο προϋπολογισμός να επαυξηθεί ακόμα περισσότερο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Όσον αφορά στην παραπάνω Κατηγορία Ι, ο προϋπολογισμός ανά αίτηση χρηματοδότησης δεν επιτρέπεται να είναι κάτω από 2.000 ευρώ και πάνω από 150.000 ευρώ (δημόσια ενίσχυση – επιδότηση έως 75.000 ευρώ) και ποσοστό επιδότησης 50%.

Για την Κατηγορία ΙΙ ο προϋπολογισμός ανά αίτηση χρηματοδότησης δεν επιτρέπεται να είναι κάτω από 20.000 ευρώ και πάνω από 400.000 (δημόσια ενίσχυση – επιδότηση έως 200.000 ευρώ) και ποσοστό επιδότησης 50%, που υπό προϋποθέσεις σε ορισμένες περιπτώσεις ανέρχεται ακόμα και σε 80%.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος