Δήμος Τριφυλίας: Ανακάλεσαν τη Δευτέρα απόφαση που έλαβαν την προηγούμενη Δευτέρα

Δήμος Τριφυλίας: Ανακάλεσαν τη Δευτέρα απόφαση που έλαβαν την προηγούμενη Δευτέρα

Στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας τη Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου, ανακάλεσαν απόφαση που έλαβαν την προηγούμενη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου, σχετικά με έγκριση πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

Στην απόφαση με θέμα «Ανάκληση της αριθ. 267/2021 αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής Δ. Τριφυλίας», που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 6Λ5ΓΩΗΕ-ΙΝΑ, αναγράφεται: «Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: Με την αριθ. 267/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίναμε το από 29/10/2021 Πρακτικό 3 ελέγχου δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων “Προμήθεια Απορριμματοφόρων, Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Τριφυλίας”.

Με το από 11/11/2021 έγγραφό της, η πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού ζητά την ανάκληση της αριθ. 267/2021 απόφασης Ο.Ε., καθώς εκ παραδρομής η Επιτροπή δεν προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών φακέλων με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που είχαν υποβάλει οι προσωρινοί ανάδοχοι, αλλά προέβη στη σύνταξη του πρακτικού ελέγχοντας μόνο τα δικαιολογητικά των φυσικών φακέλων που είχαν αποστείλει οι προσωρινοί ανάδοχοι. Εφόσον γίνει η ανάκληση της εν λόγω απόφασης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ανοίξει τους ηλεκτρονικούς φακέλους, θα ελέγξει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε συνδυασμό με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί με φυσικό φάκελο και θα συντάξει εκ νέου το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο εν συνεχεία θα υποβάλει προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή.

Θέτω υπόψη σας τα ανωτέρω και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του προέδρου, τις σχετικές διατάξεις των νόμων Ν. 3463/06, Ν. 3852/10 & Ν. 4412/2016, το από 11/11/2021 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, την αριθ. 267/2021 απόφαση Οικον. Επιτροπής, την αριθ. 10062/11-08-2021 Διακήρυξη, έπειτα από συζήτηση των μελών αυτής, αποφασίζει ομόφωνα: 1. Ανακαλεί την αριθ. 267/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού να προβεί άμεσα στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών φακέλων με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων “Προμήθεια Απορριμματοφόρων, Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Τριφυλίας”, να συντάξει το σχετικό πρακτικό ελέγχου αυτών, το οποίο και να υποβάλλει προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να ολοκληρωθεί εύρυθμα η διαγωνιστική διαδικασία. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 276/2021».

Του Ηλία Γιαννόπουλου