Δήμος Τριφυλίας: Απευθείας ανάθεση οδοποιίας Φιλιατρών ύψους 74.393,77 ευρώ

Δήμος Τριφυλίας: Απευθείας ανάθεση οδοποιίας Φιλιατρών ύψους 74.393,77 ευρώ

Απόφαση με θέμα «Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση έργου» και αριθμό 2313/2021 υπέγραψε χθες ο δήμαρχος Τριφυλίας, Γεώργιος Λεβεντάκης, για «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Φιλιατρών», συνολικής αξίας 74.393,77 ευρώ με ΦΠΑ.

Στην απόφαση αναγράφεται ότι ο δήμαρχος Τριφυλίας, αφού έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων, την υπ’ αριθ. 14350/04.11.2021 Πρόσκληση του Δήμου προς τον ΕΔΕ (ΑΔΑΜ: 21PROC009479948-ημ. ανάρτησης στο ΤΕΕ 04/11/2021), τη μελέτη αριθ. 21/2021 της Τεχνικής Υπηρεσίας για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, την προσφορά που υποβλήθηκε στις 12/11/2021 και έλαβε αριθ. πρωτ. 14779, τη βεβαίωση διατάκτη με αριθ. πρωτ. 14190/02.11.2021: «Αποφασίζουμε: Την απευθείας ανάθεση στον Ευστάθιο Νικ. Τζικάκη, με έδρα το Βασιλικό Μεσσηνίας.

Η ανάθεση αφορά στην εκτέλεση του έργου “Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Φιλιατρών”, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη μελέτη αριθ. 21/2021 της οικείας Τεχνικής Υπηρεσίας και ειδικότερα στην Τεχνική Περιγραφή. Η παρούσα ανάθεση ισχύει για τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 74.393,77 ευρώ [με ΦΠΑ]».

Του Ηλία Γιαννόπουλου