Πήρε ΦΕΚ ο νέος νόμος για τις λαϊκές αγορές

Πήρε ΦΕΚ ο νέος νόμος για τις λαϊκές αγορές

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για τις λαϊκές αγορές και θα αρχίζει να εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2022. Μέχρι τότε θα πρέπει να εκδοθούν 16 υπουργικές αποφάσεις για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας.

Σε κάθε λαϊκή αγορά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου, μπορούν να δραστηριοποιούνται:  α) οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή σε λαϊκή αγορά στους οποίους έχει δοθεί ή δίνεται θέση στην οικεία λαϊκή αγορά κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης από την αρμόδια αρχή, β) οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά στους οποίους έχει δοθεί ή δίνεται θέση στην οικεία λαϊκή αγορά κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης από την αρμόδια αρχή.

Η άδεια παραγωγού πωλητή είναι προσωποπαγής και χορηγείται αποκλειστικά για την πώληση αγροτικών προϊόντων και προϊόντων οικοτεχνίας ιδίας παραγωγής.

Η άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε: α) φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, β) αγροτικούς συνεταιρισμούς, γυναικείους συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) παραγωγικού σκοπού αποκλειστικά για τη διάθεση προϊόντων ιδιοπαραγωγής των μελών τους και μόνο σε λαϊκές αγορές.

Ειδικότερα, κάθε αγροτικός συνεταιρισμός μπορεί να λάβει μέχρι μία (1) άδεια για κάθε είκοσι (20) μέλη του και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερες από είκοσι (20) άδειες.

Κάθε γυναικείος συνεταιρισμός και κάθε Κοιν.Σ.ΕΠ. παραγωγικού σκοπού μπορεί να λάβει μέχρι μία (1) άδεια για κάθε δέκα (10) μέλη του και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερες από πέντε (5) άδειες.

Τα προϊόντα που διατίθενται από τους συνεταιρισμούς και τις Κοιν.Σ.ΕΠ. παραγωγικού σκοπού συνοδεύονται υποχρεωτικά από παραστατικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται από ποιον παραγωγό προέρχονται.

Αναγκαία προϋπόθεση για την εκ νέου χορήγηση θέσης σε λαϊκές αγορές και στο στάσιμο εμπόριο, καθώς και δικαιώματος για πλανόδια δραστηριοποίηση, είναι η πώληση του πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον της δηλωθείσας, με υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού, ποσότητας στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) για τα είδη που αναφέρονται στην άδειά του, που πιστοποιείται από τις δηλωθείσες ποσότητες στην ψηφιακή πλατφόρμα e-Καταναλωτής.

Αν ο παραγωγός είναι μέλος συνεταιρισμού που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγει, τα ανωτέρω ισχύουν για το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της δηλωθείσας ποσότητας.

Ο κάτοχος άδειας παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή μπορεί να προσθέτει νέα προϊόντα σε αυτά που πωλεί, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην αρμόδια αρχή όπου δηλώνει: α) τα επιπρόσθετα προϊόντα και β) εφόσον είναι παραγωγός πωλητής, τις δηλωθείσες ποσότητες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) και αν τα προϊόντα ανήκουν σε αυτά που δεν δηλώνονται στο Ο.Σ.Δ.Ε., υπεύθυνη δήλωση ότι τα προϊόντα αυτά προέρχονται από ίδια παραγωγή και την ποσότητά τους.