Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΙ, μη έχοντες πλέον ούτε δύναμιν, ούτε θάρρος, ως η λέμβος η οπoία πλέει ανερμάτιστος, διέρχονται τον βίον των σύροντες την αθλίαν ύπαρξίν των, οι εξηντλημένοι, οι ασθενικοί, οι νευρασθενείς. Οι δυστυχείς ούτοι παρέχουν το φαινόμενον ανθρώπων άνευ ζωτικότητος, άνευ αίματος, άνευ νεύρων.

ΚΑΙ πράγματι η εξασθένησις του αίματος και του νευρικού συστήματος είναι η αιτία της δυστυχίας των. Επιβάλλεται συνεπώς εις αυτούς, εάν θέλουν ν’ αποφύγουν σοβαροτέρας επιπλοκάς, μία αντίδρασις άμεσος, ισχυρά και αποτελεσματική και προς τον σκοπόν τούτον δεν έχουν ή να καταφύγουν εις τα Καταπότια Πινκ.

ΤΑ Καταπότια Πινκ είναι το κατ’ εξοχήν ενισχυτικόν των δυνάμεων, το πλέον τέλειον τονωτικόν του νευρικού συστήματος. Έχουν προσέτι την ιδιότητα ν’ ανακαινίζουν το αίμα, να δίδουν ζωήν εις τον οργανισμόν και να αποκαθιστώσι τελείως τας οργανικάς λειτουργίας. Ακόμη είναι πάντοτε ωφέλιμα δια τας παθήσεις τας οφειλομένας εις την πτωχείαν του αίματος και εις την εξασθένησιν του νευρικού συστήματος.

ΤΑ Καταπότια Πινκ πωλούνται εις τα Φαρμακεία Γ.Χ. Κουτραφούρη και υιού και Ν. Μοσχούτη προς δρχ. 18 το κυτίον.