Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ την πρωίαν εγγύς της Κλινικής του Δουράκη ανευρέθη εκτεθειμένον βρέφος άρρεν αβάπτιστον το οποίον παρεδόθη υπό της Αστυνομίας εις την Δημοτικήν Αρχήν, ίνα μερινήση δια την διατροφήν και φύλαξίν του.

-ΩΣ γνωστόν, πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μεσσηνίας Μελετίου ιδρύθη ο παιδονομικός σύλλογος, του οποίου η εις έργα απόδοσις υπήρξε πλέον ελπιδοφόρος, αφού επετεύχθη το ουσιαστικόν αποτέλεσμα του περιορισμού της εκλύσεως της νεολαίας, ήτις παρετηρείτο προ της ιδρύσεως του συλλόγου.

ΕΝ συνεχεία των προσπαθειών αυτών πρωτοβουλία και πάλιν του Σεβασμιωτάτου λαμβάνεται μέριμνα δια την κατάλληλον διαρρύθμισιν του οπισθίου μέρους της Λαϊκής Σχολής ώστε να είναι δυνατόν να ιδρυθή Παιδική Λέσχη μετά Βιβλιοθήκης. Δια τον σκοπόν αυτόν έχουν συναχθή 180 χιλ. δραχμαί.

ΚΑΤΟΠΙΝ των καταβαλλομένων προσπαθειών από μέρους του Μητροπολίτου, ταχέως θα συναχθή και το υπόλοιπον ποσόν και θα ιδρυθή η παιδική λέσχη και η βιβλιοθήκη δι’ ης θα συστηματοποιηθούν πλέον εν τη πόλει μας αι προσπάθειαι δια την προστασίαν της νεότητος.