Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΙΣ το Ασλάναγα, χάρις εις την πρωτοβουλίαν ωρισμένων κτηματιών εχόντων γεωργικήν συνείδησιν, συνείδησιν τάξεως, ιδρύθη το πρώτον εν Μεσσηνία Σταφιδοαγροτικόν Σωματείον, όπερ ανεγνωρίσθη υπό του Πρωτοδικείου Καλαμών δια της υπ’ αριθμ. 641 αποφάσεως.

ΣΚΟΠΟΣ του σωματείου αυτού είναι η συνένωσις και συνεργασία των σταφιδοπαραγωγών, δια την βελτίωσιν της οικονομικής αυτών θέσεως, ήτις σημαίνει και βελτίωσιν της Εθνικής Οικονομίας.

Η καταβολή πάσης νομίμου και λελογισμένης αμύνης κατά παντός εκμεταλλευτού των σταφιδοαγροτικών προϊόντων. Η δημιουργία διαλέξεων. Η ίδρυσις γεωργικών βιβλιοθηκών κ.λπ. Η μετατροπή του σημερινού κλασικού εκπαιδευτικού συστήματος εις πρακτικόν και βιοτεχνικόν σύστημα. Η προσπάθεια δια την αποξήρανσιν των ελών και την εντατικήν καλλιέργειαν και η ψήφισις σκοπίμου γεωργικής νομοθεσίας. Η ίδρυσις σώματος Γεωργικής Ασφαλείας και η εφαρμογή αυτοδιοικήσεως.