Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟ τινός χρόνου η πρόεδρος του Συλλόγου Κυριών Πιπίτσα Νικολάκου επεσκέφθη τον Δήμαρχον και παρέστησε προς αυτόν, ότι παρίσταται επιτακτική ανάγκη ο Δήμος να παραχωρήση μικρόν γήπεδον εκτός της πόλεως και μικράν πίστωσιν, προκειμένου να ανεγερθή εν αυτώ παράπηγμα δια να στεγάζωνται οι άποροι φυματικοί, οι οποίοι και ουκ ολίγοι είναι και εστίας μολύνσεως αποτελούν δια τας οικογενείας των και τον κόσμον.

Ο Δήμαρχος απαντών εις την κυρίαν πρόεδρον του Συλλόγου των Κυριών εγνώρισεν, ότι δυστυχώς η από απόψεως ανθρωπιστικής ωραία αυτή ιδέα, είναι απραγματοποίητος, αφ’ ενός μεν διότι ο Δήμος δεν διαθέτει κατάλληλον οικόπεδον, αφ’ ετέρου δε διότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα εν τω προϋπολογισμώ δια να ανεγερθή περίπτερον δια τους φυματικούς, επειδή αι εν τω προϋπολογισμώ πιστώσεις του Δήμου είναι καθορισμέναι εις ποσά δυνάμενα να διατεθούν δι’ ωρισμένους σκοπούς, αφ’ ετέρου δε το υπάρχον αποθ. κεφάλαιον του Δήμου είναι μικρότερον των 50 χιλιάδων δραχμών, ώστε να μη υπάρχη ευχέρεια διαθέσεως χρημάτων.

ΕΡΡΙΨΕΝ όμως την ιδέαν ο Δήμαρχος ότι δια τον εν λόγω ζήτημα δέον να επιδιωχθούν ριζικώτεραι λύσεις και υπέδειξεν, ότι θα έπρεπε να επιδιωχθή κυρίως όπως διατεθή, έστω και επί μισθώματι, η Μονή του Προφήτου Ηλιού αποτελούσα μετόχιον της Μονής Βελανιδιάς.

ΑΙ κυρίαι του συλλόγου απεδέχθησαν τας απόψεις του Δημάρχου και ελήφθη η απόφασις όπως γίνουν σχετικαί συνεννοήσεις με τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μεσσηνίας Μελέτιον, δια να καταστή δυνατόν να εξακριβωθή αν θα είναι δυνατή η παραχώρησις της εν λόγω Μονής είτε δωρεάν είτε επί ενοικίω.

Ο Δήμαρχος επεσκέφθη τον Σεβασμιώτατον και ανεκοίνωσε τα διαμειφθέντα, εύρε δε τον ιεράρχην προθυμώτατον να ενισχύση πάση δυνάμει την πραγματοποίησιν της ιδέας.