Αναπτυξιακός Νόμος: Επιδότηση έως 70% για την Πελοπόννησο – Μεσσηνία: έως 60%

Αναπτυξιακός Νόμος: Επιδότηση έως 70% για την Πελοπόννησο  – Μεσσηνία: έως 60%

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», το οποίο ορίζει τις προϋποθέσεις υπαγωγής, καθώς και το πλαίσιο σύστασης καθεστώτων για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων.

Το πλαίσιο αυτό, μαζί με το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, θα οριστικοποιηθεί και θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του νέου έτους, με την εισαγωγή δεκατριών νέων καθεστώτων ενισχύσεων που θα επιτρέψουν στην επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες της με σημαντικές και σύγχρονες μορφές επενδύσεων σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Επιπλέον, σε συνδυασμό με το νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, προβλέπεται ποσοστό ενίσχυσης έως και 70%.

ΥΠΟΒΟΛΗ… ΣΥΝΕΧΩΣ
Θα περιλαμβάνονται τρεις σταθεροί κύκλοι για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Αυτό θα γίνεται για τρεις συνεχόμενους μήνες (παράδειγμα Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) και ο επόμενος (π.χ. Απρίλιος) θα είναι εκτός.

Ο χρόνος από την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου έως την αξιολόγηση και την ένταξη στο ανάλογο καθεστώς δε θα ξεπερνά τις 60 ημέρες.

Σε μια προσπάθεια ουσιαστικής επιτάχυνσης των διαδικασιών, θα προβλέπονται επιπλέον ρυθμίσεις σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης στα καθεστώτα ενίσχυσης και ελέγχου υλοποίησης των ιδιωτικών επενδύσεων, για να αντιμετωπίζονται γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να εξασφαλίζεται η επιτάχυνση της υλοποίησης, μέσω της ανάθεσης ως προς την αξιολόγηση, την ένταξη και την παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε ιδιώτη ορκωτό ελεγκτή. Η «εποπτεία» του ορκωτού θα διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης.

13 ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ («ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ») ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

3. Νέο Επιχειρείν

4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (Επιλέξιμες Περιοχές Πελοποννήσου είναι: Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας)

5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία

7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα

8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια

9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

11. Μεγάλες επενδύσεις

12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

13. Επιχειρηματικότητα 360

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται, είτε με ίδια κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ

β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ

γ. για μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ

δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ

ε. για συνεταιρισμούς στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
•Φορολογική απαλλαγή

•Επιχορήγηση

•Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

•Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

•Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου για το καθεστώς Νέο Επιχειρείν

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Τα ποσοστά ενίσχυσης, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναμένεται να διαμορφώσουν το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, προσαυξάνοντάς τον κατά έως και 25%.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης για τις 12 από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Περιλαμβάνει, επίσης, ειδική διάταξη που επιτρέπει για τις Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης (απο – λιγνιτοποίηση) προσαύξηση 10%, επί των ποσοστών που θα τους αντιστοιχούσαν αν δεν αποτελούσαν περιοχές δίκαιης μετάβασης.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.

Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Για να μπορεί μια επιχείρηση να αιτηθεί την ενίσχυση της επιχορήγησης, καθώς και για να λάβει ποσοστό επιχορήγησης στο 100% το ποσοστού που ορίζεται στο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, θα πρέπει να ανήκει στις Πολύ Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις, καθώς και να κατηγοριοποιηθεί σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις (ανάλογα το καθεστώς):

•Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο επιλέξιμο προς υποβολή στα καθεστώτα Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων ή Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων ή Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία ή Επιχειρηματική εξωστρέφεια ή Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.

•Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο επιλέξιμο προς υποβολή, το οποίος έχει χαρακτήρα αρχικής επένδυσης στο καθεστώς Νέο Επιχειρείν ή στο καθεστώς Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.

•Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο στον κλάδο της Αγροδιατροφής.

•Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο σε ειδικές περιοχές του όπως αυτές θα ορίζονται σε σχετικό παράρτημα του νόμου (ορεινές, νησιωτικές, παραμεθόριες). Από Μεσσηνία Ορεινές Περιοχές είναι (σύμφωνα με τον σημερινό Αναπτυξιακό Νόμο), ΜΟΝΟ οι Δήμοι Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης.

•Να υλοποιεί το επενδυτικό της σχέδιο σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.

•Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

•Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο που αφορά σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους. Η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Για το καθεστώς «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια των εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Το μέγεθος των επιχειρήσεων καθορίζεται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.1.2001 (EL 2001 L 10/33) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνέχεια αναφέρονται τα κριτήρια του ορισμού του μεγέθους μιας επιχείρησης:

– ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Απασχολεί από 0 έως 10 άτομα προσωπικό και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της, όπως και ο ισολογισμός της, δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ

-ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Απασχολεί λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της, όπως και ο ισολογισμός της, δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ

-ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα προσωπικό και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει τα 50.000.000 ευρώ, ενώ ο ετήσιος ισολογισμός της δεν υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ

-ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Απασχολεί περισσότερα από 250 άτομα προσωπικό και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της υπερβαίνει τα 50.000.000 ευρώ, ενώ ο ετήσιος ισολογισμός της υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου προ της υποβολής της αίτησης υπαγωγής επιφέρει την απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΛΕΓΧΟΙ. Οι έλεγχοι ενός επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι:

Τακτικός (μετά από αίτημα του φορέα επένδυσης – Διοικητικός ή Επιτόπιος).

Διενεργείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

–50% ή 65% ολοκλήρωση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης

–100% ολοκλήρωση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Έκτακτος (με απόφαση της Υπηρεσίας οποιαδήποτε στιγμή).

Επιπλέον, οι φορείς επενδυτικών σχεδίων δύναται να λάβουν, εφόσον έχουν υλοποιήσει το 25% του εγκεκριμένου επενδυτικού έργου, προκαταβολικά το 25% της προβλεπόμενης επιχορήγησης της συμβατικής επένδυσης.

Ακολουθεί έλεγχος πληρότητας της έκθεσης η οποία καταρτίζεται από τα μέλη του οργάνου ελέγχου και η έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος