Μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το γ’ τρίμηνο του 2021

Μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το γ’ τρίμηνο του 2021

Ελαφρώς κάτω από το συνολικό ποσοστό ανεργίας της χώρας κατατάσσεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου στα νέα στοιχεία για το εργατικό δυναμικό της περιοχής μας κατά το γ’ τρίμηνο του 2021. Εμφανίζεται δε μειωμένο το συγκεκριμένο ποσοστό στην Περιφέρεια σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2020.

Σύμφωνα με την έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 η αγορά εργασίας επηρεάστηκε από την εφαρμογή ειδικών κανόνων λειτουργίας στις επιχειρήσεις, καθώς και από την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της πανδημίας στο σύνολο της χώρας.

Μείωση ανεργίας

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το γ΄ τρίμηνο του 2021 καταγράφηκαν 220.300 απασχολούμενοι και 28.100 άνεργοι. Τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού ανήλθαν σε 215.600. Έτσι, το ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρειά μας ανήλθε στο 11,3% (ποσοστά εργατικού δυναμικού 53,5%) και εμφάνισε μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2020, που κινήθηκε κοντά στο 13%.

Αναλυτικά, σε επίπεδο χώρας κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021:

-Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.118.332, άτομα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,2%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 4,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για την έρευνα εργατικού δυναμικού στα κράτη μέλη, λόγω της πανδημίας, τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες.

-Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 615.390 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 16,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 18,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό ανεργίας το γ΄ τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 13,0%. Το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (β’ 2021) ήταν 15,8% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (γ’ 2020) ήταν 16,2%.

-Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.329.768. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών ανήλθαν σε 3.130.103 άτομα. Το ποσοστό τους μειώθηκε κατά 2,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 2,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Αυξήθηκαν οι απουσίες

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 2020 οι απουσίες από την εργασία αυξήθηκαν, ενώ αντίστοιχα μειώθηκαν οι ώρες εργασίας ανά εβδομάδα. Κατά το γ’ τρίμηνο 2021 παρατηρείται αύξηση των απουσιών και μείωση των ωρών εργασίας σε σχέση με το β’ τρίμηνο 2021 λόγω των θερινών αδειών. Επίσης, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 20 – 64 ετών που είναι διαθέσιμοι να αναλάβουν άμεσα εργασία αλλά δεν αναζητούν παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2021 και μικρή αύξηση σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 2020.

Από τα στοιχεία της έρευνας παρατηρείται ότι σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2020 η απουσία από την εργασία αυξήθηκε σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, εκτός από τον κλάδο της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας. Τα υψηλότερα επίπεδα απουσίας κατά το γ’ τρίμηνο του 2021 παρατηρούνται στους τομείς των άλλων υπηρεσιών και των χρηματοπιστωτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2020, οι ώρες εργασίας παρουσίασαν σημαντική μείωση στους κλάδους της βιομηχανίας και ενέργειας, των κατασκευών και των χρηματοπιστωτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των άλλων υπηρεσιών. Στους ίδιους κλάδους παρατηρείται επίσης μείωση των ωρών εργασίας ανά εβδομάδα, σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2021.

της Βίκυς Βετουλάκη