Νέδα: Επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες στο πέτρινο γεφύρι

Νέδα: Επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες στο πέτρινο γεφύρι

Απόφαση με θέμα «Έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου “Επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες στον ποταμό Νέδα Π.Ε. Μεσσηνίας”, που θα εκτελεστούν απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου», συνολικής δαπάνης 15.000 ευρώ, υπέγραψε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη.

Στην απόφαση αναγράφεται: «Αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την εκτέλεση των εργασιών “Επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες στον ποταμό Νέδα Π.Ε. Μεσσηνίας”, που θα εκτελεστούν απολογιστικά και με αυτεπιστασία από Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου.

2. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου είναι: Καθαρισμοί από τη βλάστηση. Θα γίνει αποψίλωση επί της γέφυρας και πέριξ αυτής με ιδιαίτερη επιμέλεια, ώστε να παύσει η εν εξελίξει διάβρωσή της από τη βλάστηση. Αποκάλυψη του λιθόστρωτου της γέφυρας, αρμολόγηση του και συμπλήρωσή του. Αφαίρεση λίθων του λιθόστρωτου σε συγκεκριμένες θέσεις, για την εφαρμογή ανοξείδωτων ντιζών ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο της κύρτωσης (αστοχίας) των τοίχων αντιστήριξης. Οι ντίζες θα αγκυρωθούν με λαπάτσες εξωτερικά των τοίχων και θα είναι ανοξείδωτες. Θα κατασκευασθούν τοιχία, συνέχεια των υφισταμένων, τόσο για την προστασία της γέφυρας έναντι υποσκαφής όσο και των χρηστών της γέφυρας, για την κατασκευή θα χρησιμοποιηθεί ντόπια πέτρα, καθώς και ασβεστοτσιμεντοκονία με λευκό τσιμέντο.

Θα κατασκευαστεί αύλακας για τη συλλογή και τη διευθέτηση όμβριων υδάτων ανάντη της γέφυρας, έτσι ώστε να ανακοπεί η ροή υδάτων πάνω στο κατάστρωμα της γέφυρας και, κατ’ επέκταση, η περαιτέρω διάβρωσή της.

Θα αρμολογηθεί ο βράχος στην έδραση του τόξου, ανάντη και κατάντη σε συνολικό μήκος περίπου πέντε (5) μέτρων, για την άρση της προϊούσας φθοράς. Για την αρμολόγηση θα χρησιμοποιηθεί ισχυρή τσιμεντοκονία.

3. Όπου υπάρξει ανάγκη τροποποιήσεως ή συμπληρώσεως των ανωτέρω εργασιών, να υποβληθούν προς έγκριση σχετικά αιτήματα.

4. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών, την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού και κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρις ολοκληρώσεως του έργου, εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 ευρώ) από τον κωδικό αριθμό 2014ΣΕ51400000 “Επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες” (Π.Κ. 1960ΣΕ01400001)

5. Η εκτέλεση των εργασιών έχει έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης και λήξη την 28η/2/2022.

6. Με την περαίωση των εργασιών να εκδοθεί σχετική βεβαίωση περαίωσης και η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παρ. 6 του Π.Δ. 24/2019 έκθεση απολογισμού του έργου. Τα στοιχεία αυτά να κοινοποιηθούν και στην Αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟ.Α.».