Παράταση εργασιών επισκευής στον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών

Παράταση εργασιών επισκευής  στον Παιδικό Σταθμό Φιλιατρών

Παράταση εργασιών στον ανάδοχο επισκευής στις κτηριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Φιλιατρών έως τις 31 Ιανουαρίου 2022, δόθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης- Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας.

Στην απόφαση με ΑΔΑ: 9Ω27ΟΚΕΒ-ΞΒΞ αναγράφεται: «Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ., εισηγούμενος το δεύτερο θέμα, ενημέρωσε το Δ.Σ. του Φορέα αναφέροντας τα εξής: Ο Φορέας έχει αναθέσει με την υπ’ αριθμ. 40/2021 απόφαση προέδρου στον εργολάβο κ. Θεόδωρο Κίτο τις εργασίες επισκευής στις κτηριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Φιλιατρών. Οι εργασίες ξεκίνησαν από τις 30/11/2021 μετά την υπογραφή της υπ’ αριθμ. 1172/30-11- 2021 σύμβασης.

Σύμφωνα με τη Μελέτη 50/2021 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τριφυλίας, οι εργασίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση των φθαρμένων ξύλινων θυρών που βρίσκονται στο ισόγειο του κτηρίου από νέες αλουμινίου, τον ελαιοχρωματισμό της μεταλλικής περίφραξης του περιβάλλοντος χώρου, τη συντήρηση του οπλισμού υποστυλωμάτων με ταυτόχρονη αντικατάσταση των επιχρισμάτων τους, καθώς και τμηματικούς χρωματισμούς εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων, και θα πρέπει έως τις 31/12/2021 να έχουν ολοκληρωθεί, πράγμα αδύνατο εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Με επιστολή του ο κ. Κίτος αιτείται την παράταση (της υφιστάμενης σύμβασης με αριθ. πρ. 1172/30-11-2021) για ένα μήνα έως τις 31/1/2022 σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, προκειμένου να εκτελεστούν σωστά οι προαναφερόμενες εργασίες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ενημερώθηκε, αποφασίζει ομόφωνα να αποδεχθεί την παράταση, προκειμένου να εκτελεστούν σωστά οι προαναφερόμενες εργασίες. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2021».