Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΑΠΟ τις 3 μ.μ. της Κυριακής εις την ευρείαν αίθουσαν του Αμερικανικού Μπαρ εδόθη ο προαγγελθείς παιδικός χορός τον οποίον διοργάνωσεν ο Φιλόπτωχος Σύλλογος Κυριών προς ενίσχυσιν του ταμείου του.

Ο χορός χάριν εις τας προσπαθείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κυριών και ιδιαιτέρως της εριτίμου προέδρου του Συλλόγου Πιπίτσας Νικολάου, διεξήχθη εν απολύτω τάξει σημειώσας αρκετήν επιτυχίαν και διήρκεσεν επ’ αρκετόν.

ΔΕΟΝ να σημειωθή ότι εις τον χορόν έλαβον μέρος και πολλοί οίτινες αμφισβητούνται… αν εξακολουθούν ακόμη να είναι παιδιά.

-ΕΞΕΔΟΘΗ παρά της Αστυνομικής Υποδιοικήσεως Τριφυλίας δια της οποίας λαμβάνονται μέτρα δια την καθαριότητα της πόλεως Κυπαρισσίας. Δι’ ετέρας διατάξεως καθορίζονται τα των πενθίμων κωδωνοκρουσιών των ναών Κυπαρισσίας και Γαργαλιάνων.