Στην εφορία στέλνει τα χρέη καταναλωτών η ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Στην εφορία στέλνει τα χρέη καταναλωτών η ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Απόφαση για αποστολή των χρεών καταναλωτών στην εφορία έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Τριφυλίας. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα σε συνεδρίαση της 3ης Δεκεμβρίου 2021, καθώς την υπερψήφισαν ο πρόεδρος του Δ.Σ., Χαράλαμπος Αυρηλιώνης και τα μέλη (σ.σ. προερχόμενα όλα από τη δημοτική διοίκηση Λεβεντάκη) Αντώνιος Βλάχος, Δημήτριος Στριμπάκος, Αλέξανδρος Κουτρουμπής, Χριστίνα Γκόγκα και Σωτηρία Μαρκούλια.

Στην απόφαση, η οποία ελήφθη στο πρώτο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα της ως άνω συνεδρίασης «Επί εγκρίσεως αποστολής χρεών καταναλωτών στην εφορία» και δημοσιεύθηκε χθες στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 6Ω5Α465ΘΠ4-Υ5Ι, αναγράφεται επί λέξει: «Η αναπληρώτρια του γενικού διευθυντή της ΔΕΥΑΤ, Ψιλογαλάνη Παναγιώτα, διαβάζει το πρώτο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με την έγκριση αποστολής χρεών καταναλωτών στην εφορία. Στην εισήγησή του ο πρόεδρος είπε: “Στο πλαίσιο διαχείρισης των Ληξιπρόθεσμων Οφειλών της ΔΕΥΑΤ το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ και το 2019 με την υπ’ αριθμ. 60/15-03-2019 έλαβε απόφαση που αφορά στο διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών. Υπάρχουν όμως αρκετές περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών που είναι δύσκολο να διαχειριστούν στην πράξη. Για αυτές τις περιπτώσεις η Επιχείρηση έχει ήδη προβεί σε ενημερώσεις, διακοπές υδροδότησης και άτυπους διακανονισμούς.

Για την αντιμετώπιση αυτών των εξαιρετικά δύσκολων και αμφιβόλου εισπράξεως απαιτήσεων χρειάζεται να ληφθούν πιο δραστικά μέτρα. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 106 παρ. του Ν. 2362/1995 περί “Δημόσιου Λογιστικού –Έλεγχο δαπανών κλπ.” δίδεται η δυνατότητα: ‘Με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών μπορεί να ανατεθεί στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες η είσπραξη των εσόδων των ειδικών δημόσιων υπηρεσιών καθώς και των Ειδικών Ταμείων, των οποίων οι προϋπολογισμοί συνδημοσιεύονται με τον Κρατικό Προϋπολογισμό και εφόσον η είσπραξη των εσόδων τους δεν είναι με τα δικά τους όργανα, καθώς και η είσπραξη των εσόδων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου τρίτων. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται και το ποσοστό συμμετοχής των ανωτέρω νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και τρίτων στη δαπάνη για την είσπραξη των εσόδων που εισπράττονται για λογαριασμό τους’.

Της παραπάνω διάταξης έχουν κάνει χρήση αρκετές ΔΕΥΑ. Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 106 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ241Α) “Περί λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις”, 2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/14 “Περί κώδικα είσπραξης Δημοτικών εσόδων”, 3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, εισηγούμαι την ανάθεση είσπραξης ανεξόφλητων λογαριασμών καταναλωτών, αλλά και γενικά των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών και προστίμων μέσω της οικίας ΔΟΥ και να υποβάλλει η ΔΕΥΑΤ ανάλογο αίτημα προς το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το νόμο Υπουργική απόφαση που: Να δίνει τη δυνατότητα στην ΔΕΥΑΤ να αναθέτει στη ΔΟΥ την είσπραξη ληξιπρόθεσμων εσόδων της. Να καθορίζει το ποσοστό συμμετοχής της ΔΕΥΑ Τριφυλίας στη δαπάνη για την είσπραξη των εσόδων που θα εισπράττει η ΔΟΥ για λογαριασμό της. Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του προέδρου, το ν. 1069/80, καθώς και τον ν. 4483/17 και έπειτα από συζήτηση: Αποφασίζει ομόφωνα: Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος στο υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το νόμο Υπουργική Απόφαση που: Α) να δίνει τη δυνατότητα στην ΔΕΥΑ Τριφυλίας να αναθέτει στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες την είσπραξη ληξιπρόθεσμων εσόδων της, Β) να καθορίζει το ποσοστό συμμετοχής της ΔΕΥΑ Τριφυλίας στη δαπάνη για την είσπραξη των εσόδων που θα εισπράττει η ΔΟΥ για λογαριασμό της. Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 218/2021…».

Του Ηλία Γιαννόπουλου