Κάλυψη δαπανών εκτός στρατηγικών σχεδίων

markatatos

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) χρηματοδοτεί τους τομεακούς τύπους παρεμβάσεων στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, ενώ  καλύπτει και δαπάνες σχετικές με την αγορά εκτός των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

Για το πρώτο σημείο δεν καθορίζονται οι δαπάνες, δεδομένου ότι η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που υποβλήθηκε από την Επιτροπή την 1η Ιουνίου 2018, δεν έχει υιοθετηθεί και προβλέπεται, όπως έχουμε σημειώσει σε προηγούμενο σημείωμά μας, να υιοθετηθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 (όπως αναφέρει η απόφαση που πάρθηκε για την αναθεώρηση της ΚΓΠ).

Η πρόταση κανονισμού που θα εξετάσουμε εδώ αφορά, μεταξύ άλλων, τις τροποποιήσεις για:

•        τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων

•        τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

•        τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων

•        τη θέσπιση ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Οι δαπάνες σχετικές με την αγορά, εκτός των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, αφορούν:

1.       Το πρόγραμμα POSEI και μικρά νησιά του Αιγαίου (εκτός άμεσων ενισχύσεων), που προικοδοτείται για φέτος με 229 εκατ. ευρώ, ώστε να καλύψει δαπάνες για ορισμένα μέτρα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, καθώς και για τα μικρά νησιά του Αιγαίου, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και (ΕΕ) αριθ. 229/2013.

2.       Προώθηση των γεωργικών προϊόντων – Απλά προγράμματα υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, που θα απορροφήσουν για φέτος 89 εκατ. ευρώ, για να καλυφθεί η συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων προώθησης που υλοποιούνται από τα κράτη μέλη σε σχέση με τα γεωργικά προϊόντα, τη μέθοδο παραγωγής τους και τα τρόφιμα, όπως προβλέπουν οι κανόνες λειτουργίας του συστήματος αυτού.

3.       Προώθηση των γεωργικών προϊόντων – Πολυπρογράμματα και δράσεις που υλοποιούνται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης, που καλούνται να απορροφήσουν περίπου 97 εκατ. ευρώ, για να καλύψει τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων προώθησης που τελούν υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής, καθώς και την τεχνική στήριξη, όπως προπαρασκευαστικά έργα, μέτρα παρακολούθησης, αξιολόγησης, εποπτείας και διαχείρισης, που απαιτούνται για την υλοποίηση των προγραμμάτων προώθησης.

4.       Προγράμματα προώθησης σε σχολεία, με αποφασισμένους πόρους 185 εκατ. ευρώ, για να καλυφθούν οι δαπάνες που αφορούν στο καθεστώς ενίσχυσης για την παροχή φρούτων και λαχανικών, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

5.       Για το ελαιόλαδο, που αναμένεται να απορροφήσει 43 εκατ. ευρώ, με σκοπό να καλύψει δαπάνες σχετικές με αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις, όπως προβλέπει σχετικός κανονισμός.

6.       Τα Οπωροκηπευτικά, με 931 εκατ. ευρώ, θα καλύψουν τις δαπάνες σχετικά με τα επιχειρησιακά ταμεία οργανώσεων παραγωγών, όπως προβλέπει σχετικός κανονισμός.

7.       Στο κρασί, που προικοδοτήθηκε με 1,026 δισ. ευρώ, αναμένεται να στηριχθούν τα προγράμματα του αμπελοοινικού τομέα, όπως προβλέπουν σχετικές διατάξεις.

8.       Η Μελισσοκομία θα απορροφήσει 59 εκατ. ευρώ για τις δαπάνες σχετικά με εθνικά προγράμματα για τον τομέα.

9.       Ο Λυκίσκος θα απορροφήσει 2,2 εκατ. ευρώ για τις οργανώσεις παραγωγών.

10.     Τα Μέτρα δημόσιας και ιδιωτικής αποθεματοποίησης δεν έχουν δαπάνες για την οικονομική απαξίωση αποθεμάτων που προκύπτουν από αγορές για τη δημόσια αποθεματοποίηση σιτηρών, ρυζιού, αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, βουτύρου και κρέμας γάλακτος, όπως και βοείου κρέατος. Θα καλυφθούν, επίσης, οι ενισχύσεις για την ιδιωτική αποθεματοποίηση ζάχαρης, ελαιολάδου, ινών λιναριού, αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, βουτύρου και κρέμας γάλακτος, ορισμένων τυριών, βοείου κρέατος, αιγοπρόβειου κρέατος και χοιρείου κρέατος, εάν εγκριθούν πριν από την έναρξη ισχύος κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά στη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

11.      Οι δαπάνες για Έκτακτα μέτρα θα καλυφθούν εάν εγκριθούν πριν από την έναρξη ισχύος κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά στη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Οι ανωτέρω προσδιορισμένες δαπάνες ανέρχονται σε περίπου 2,661 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογισθούν πολλαπλάσιες δαπάνες για τη δημόσια και την ιδιωτική αποθεματοποίηση, αν παραστεί ανάγκη.

Στο ερχόμενο σημείωμά μας θα αναλύσουμε τους τύπους παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, αλλά θα συμπληρώσουμε με τις “Άμεσες ενισχύσεις εκτός των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ” (όπως για το πρόγραμμα POSEI και μικρά νησιά του Αιγαίου, που αναμένεται να απορροφήσει πρόσθετα κονδύλια 437 εκατ. ευρώ).

Του Γιώργου Μαρκατάτου