Κορωνοχρέη: Τελευταία διορία για ένταξη στις 36-72 δόσεις

Κορωνοχρέη: Τελευταία διορία για ένταξη στις 36-72 δόσεις

Χωρίς παράταση λήγει την ερχόμενη Τετάρτη  26 Ιανουαρίου η διορία για “κορωνόπληκτους” φορολογουμένους και επιχειρήσεις, να εντάξουν τα χρέη της πανδημίας στις 36 άτοκες ή 72 έντοκες δόσεις (με επιτόκιο 2,5%) και με ελάχιστη δόση από 50 ευρώ το μήνα -ή και από 30 μόλις για οφειλές ύψους έως 1.000 ευρώ.

Ελλείψει παράτασης, εγκύκλιος που εξέδωσε η ΑΑΔΕ για τη ρύθμιση για τα “κορωνοχρέη” (άρθρου 109 του ν. 4850/2021) δρομολογεί τις εξής διαδικασίες:

-η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων λήγει 26 Ιανουαρίου

-η ρύθμιση καθίσταται ενεργή και ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων αυτής μετά την εμπρόθεσμη εξόφληση της πρώτης δόσης, μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αίτησης και σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται μέχρι και την 31η/1/2022. Εφόσον δεν εξοφληθεί η πρώτη δόση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στη ρύθμιση, ο αιτών πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση.

-οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.

Εξαιρετικά για τις περιπτώσεις που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση για την υπαγωγή των οφειλών στη ρύθμιση υποβάλλεται, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής ή στη ΔΟΥ που είναι βεβαιωμένη η οφειλή, η οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να τη διαβιβάσει αμελλητί στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσία.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές του από την επιλογή «Οφειλές εκτός ρύθμισης και πληρωμή» μέσω του συνδέσμου myaade.gr στην “πλατφόρμα πληροφόρησης για τις Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές” της ΑΑΔΕ (https://www1.aade.gr/).

Στην περίπτωση αυτή, δύναται να υποβάλει αίτηση συμπληρώνοντας και εκδίδοντας την υπεύθυνη δήλωση που είναι διαθέσιμη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Gov.gr, με το εξής  κείμενο:

«Με την ιδιότητά μου ως φυσικό πρόσωπο/νόμιμος εκπρόσωπος /κληρονόμος / ……………παρακαλώ όπως ρυθμίσετε τις βεβαιωμένες οφειλές μου ή του νομικού προσώπου με Α.Φ.Μ. …………. (ή του κληρονομούμενου με Α.Φ.Μ………..  ή του …… με Α.Φ.Μ………………….) στη Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 289 του ν. 4738/2020, όπως ισχύει, ύψους…………….. (κεφάλαιο και προσαυξήσεις/τόκοι /τέλη) σε ………………μηνιαίες δόσεις, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού δόσης που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 289 του ν. 4738/2020, όπως ισχύει.

Δηλώνω ότι εμπίπτω στην ακόλουθη /ες περίπτωση/εις της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου (επιλέγεται κατά περίπτωση από τον αιτούντα):

1) έχω πληγεί από την πανδημία και, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μου έχει χορηγηθεί παράταση και αναστολή είσπραξης για τις οφειλές μου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. (παρ. 1 αρ. 289 ν.4738/2020, όπως ισχύει)  ή

2) εμπίπτω σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες της παρ.1 του αρ. 289 ν.4738/2020, όπως ισχύει:

Α) Έχω κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και έχω πληγεί λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Β) Η σύμβαση εργασίας μου ανεστάλη, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 01.03.2020 έως 31.07.2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Γ) Έλαβα αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 01.03.2020 έως 31.07.2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Δ) Εντάχθηκα στο μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 01.03.2020 έως 31.07.2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Ε) Έλαβα μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 01.03.2020 έως 31.07.2021και έχω αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων COVID, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

ΣΤ) Ήμουν εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 01.03.2020 έως 31.07.2021

Z) Ανήκω στους πληττόμενους οφειλέτες της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 289 ν. 4738/2020 (Α 207), όπως ισχύει, και μου επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε κατά το χρονικό διάστημα από 27.10.2020 έως 31.7.2021»

Επισημαίνεται ότι μετά τη συμπλήρωση του ως άνω κειμένου στη φόρμα της υπεύθυνης δήλωσης που είναι διαθέσιμη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Gov.gr απαιτείται και η αποστολή της συμπληρωμένης αίτησης/ υπεύθυνης δήλωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρμόδια ΔΟΥ ή το Ελεγκτικό Κέντρο.

Μετά την παραλαβή της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης από την αρμόδια ΔΟΥ/Ελεγκτικό Κέντρο, η αρμόδια υπηρεσία (ΔΟΥ/ Ελεγκτικό Κέντρο) αποστέλλει, το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης από τη δημιουργία της απόφασης ρύθμισης, προς τον αιτούντα απαντητικό μήνυμα στη θυρίδα «e-Κοινοποιήσεις» στο myTAXISnet, όπου θα αναφέρεται:

-η ταυτότητα της ρυθμισμένης οφειλής (ΤΡΟ)

-το ακριβές ποσό της πρώτης δόσης

-η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της δόσης.

Ο τελικός αριθμός των δόσεων καθορίζεται βάσει της αίτησης του οφειλέτη και του κατά περίπτωση ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης.

Σε κάθε περίπτωση, κατόπιν υποβολής της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αρμόδια ΔΟΥ/Ελεγκτικό Κέντρο/Ε.Μ.ΕΙΣ. οφείλει να επικοινωνήσει με τον αιτούντα προκειμένου να παρασχεθούν τυχόν διευκρινίσεις επί της αίτησης.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της αίτησης – αυτοπρόσωπα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης και την πίστωση αυτής, η ρύθμιση θα εμφανιστεί στην επιλογή «Οφειλές σε ρύθμιση και πληρωμή» μέσω του συνδέσμου myaade.gr στην “πλατφόρμα πληροφόρησης για τις Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές” της ΑΑΔΕ (https://www1.aade.gr/).

Εξαίρεση από την υπαγωγή στη ρύθμιση

Στη ρύθμιση δεν δύνανται να υπαχθούν:

α) ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020

β) οφειλές οι οποίες δε δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις και

γ) δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής ή κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017.

Από την ηλεκτρονική υποβολή μέσω διαδικτυακής εφαρμογής εξαιρούνται και οι οφειλέτες σε βάρος των οποίων υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές υπέρ αλλοδαπού δημοσίου.

Ευεργετήματα

Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη και τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α) Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας

β) Αναβάλλεται η εκτέλεση ποινής που επιβλήθηκε κατά το άρθρο 25 του Ν. 1882/1990 ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του Ποινικού Κώδικα.

γ) Αναστέλλεται η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 289 του ν.4738/2020 (Α’207), όπως ισχύει.

Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, πριν από την υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Αν ο οφειλέτης απολέσει τη ρύθμιση, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Του Κωστή Πλάντζου / www.newmoney.gr