Κυπαρισσία: Πάσχει νομιμότητας η μεταφορά πιάτσας ταξί χωρίς μελέτη και απόφαση Δ.Σ.

Κυπαρισσία: Πάσχει νομιμότητας η μεταφορά πιάτσας ταξί χωρίς μελέτη και απόφαση Δ.Σ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εργασίες στην οδό Νοσοκομείου, με σπάσιμο – «ξήλωμα» πεζοδρομίων για ανακατασκευή τους, αλλά και κλάδεμα δέντρων που προηγήθηκε, για τη μετακίνηση της πιάτσας των ταξί, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) Τριφυλίας για «Μετακίνηση έδρας στάθμευσης των ταξί (πιάτσα) (43/2021 Α.Δ.Κ.Κ)», με ΑΔΑ: 6ΠΒΑΩΗΕ-ΑΘΞ, η οποία ωστόσο πάσχει νομιμότητας και δεν είναι εκτελεστή.

Την περασμένη Τετάρτη συνεργεία του Δήμου Τριφυλίας προχώρησαν σε κλαδέματα των δέντρων που είναι στα πεζοδρόμια και την Πέμπτη χωματουργικά μηχανήματα ξεκίνησαν εργασίες με σπάσιμο – «ξήλωμα» των τμημάτων των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού Νοσοκομείου.

Θυμίζεται ότι κάτοικοι και ιδιοκτήτες ακινήτων ή και μισθωτές ακινήτων που διατηρούν καταστήματα, ιατρεία και γραφεία στην οδό Νοσοκομείου και πλησίον αυτής, πληροφορηθέντες την πρόθεση του δημάρχου Τριφυλίας να μεταφερθεί εκεί η πιάτσα των ταξί, ερήμην τους, από το Νοέμβριο του 2021 συνέλεξαν υπογραφές και απέστειλαν σχετική αίτηση προς το δήμαρχο Τριφυλίας. Αυτή πρωτοκολλήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2021, ενώ την κοινοποίησαν σε επικεφαλής παρατάξεων, αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους Τριφυλίας, προκειμένου να λάβουν γνώση.

Για την αίτηση αυτή όμως δεν έγινε καμία ενημέρωση και αναφορά στη συνεδρίαση της ΕΠΖ Τριφυλίας στις 27 Δεκεμβρίου 2021 (όπου ελήφθη απόφαση για μετακίνηση της πιάτσας των ταξί) από τον πρόεδρό της, αντιδήμαρχο Αντώνιο Βλάχο, παρότι από τις 21 Δεκεμβρίου 2021 απεστάλη στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο σχετικό μήνυμα με την αίτηση και την έκθεση πραγματογνωμοσύνης ειδικών επιστημόνων. Επίσης, η αίτηση δεν τέθηκε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας παρότι έως σήμερα έχουν διεξαχθεί συνεδριάσεις και ενώ είναι το θεσμικό όργανο που θα πρέπει να αποφασίσει για τη μετακίνηση της πιάτσας των ταξί, αφού αυτό ρητά αναγράφεται στην απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.), η οποία αποτελεί εισήγηση προς το Δ.Σ. Τριφυλίας!

Στην απόφαση της ΕΠΖ Τριφυλίας με θέμα «Μετακίνηση έδρας στάθμευσης των ταξί (πιάτσα) (43/2021 Α.Δ.Κ.Κ)», που δημοσιεύθηκε με ΑΔΑ: 6ΠΒΑΩΗΕ-ΑΘΞ, αναγράφεται: «Αποφασίζει ομόφωνα: 1. Εισηγείται την έγκριση της αριθ. 43/2021 αποφάσεως της Κοινότητας Κυπαρισσίας, μετά και τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών ταξί. 2. Η παρούσα απόφαση να διαβιβασθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τριφυλίας. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 24/2021».

Η απόφαση της ΕΠΖ μέχρι και σήμερα δεν έχει συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας και δεν έχει εγκριθεί από αυτό. Άρα, ισχυρίζονται κάτοικοι και ιδιοκτήτες ή μισθωτές ακινήτων της οδού Νοσοκομείου, δεν είναι εκτελεστικού χαρακτήρα, επειδή στην ίδια την απόφαση αναγράφεται ότι η ΕΠΖ εισηγείται και ότι η απόφαση θα διαβιβασθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας. Επίσης, τονίζουν πως η απόφαση δεν είναι νόμιμη και επειδή δεν προηγήθηκε εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Του Ηλία Γιαννόπουλου