Με 135.000 ευρώ χρηματοδοτείται το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας για το 2022

Με 135.000 ευρώ χρηματοδοτείται  το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας για το 2022

Η έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Καλαμάτας, «Φάρις», Περιφέρειας και υπουργείου Πολιτισμού για το ΔΗΠΕΘΕΚ συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Σύμφωνα με την εισήγηση επί του θέματος, με την προτεινόμενη προγραμματική σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών, στο χρηματοδοτούμενο από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θεσμό των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων, τα οποία λειτουργούν με στόχο την πολιτιστική περιφερειακή ανάπτυξη, και ειδικότερα στον τομέα του θεάτρου.

Tο αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αφορά στην εκπόνηση και την εφαρμογή ενός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και της «Φάρις», με αντικείμενο την ενίσχυση των δράσεων και του προγράμματος της τελευταίας.

Σκοπός της παρούσης προγραμματικής συμβάσεως είναι η στήριξη της «Φάρις» και η διασφάλιση της λειτουργίας της, ώστε να επιτελεί απρόσκοπτα το σημαντικό της έργο, ως ισχυρός φορέας πολιτιστικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Με τη συνεργασία τους τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι σκοπός της σύμβασης είναι να αναδείξουν το ρόλο της «Φάρις» ως:

α. Βασικού φορέα πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης της Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίζουν την ανάγκη να συντηρηθεί και ενισχυθεί η απαιτούμενη υποδομή

β. Παραγωγού και διοργανωτή θεατρικών παραστάσεων, καθώς και άλλων συναφών

δράσεων (εκπαιδευτικών κ.α.) για πολλαπλά ακροατήρια (ενήλικες, παιδιά κ.λπ.), με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης, ιδίως της τοπικής κοινωνίας, στον πολιτισμό. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνεται και η σύμπραξή τους με άλλους πολιτιστικούς φορείς της περιοχής, αλλά και πέραν αυτής, εντός κι εκτός Ελλάδας.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 135.000.00 ευρώ. Οι πόροι χρηματοδότησης της λειτουργίας της και του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας θα προέρχονται από:

1. Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κατ’ έτος το ποσό των 35.000 ευρώ

2. Την Περιφέρεια Πελοποννήσου κατ’ έτος το ποσό των 30.000 ευρώ

3. Το Δήμο Καλαμάτας, κατ’ έτος το ποσό των 70.000 ευρώ.

Ισχύς και διάρκεια της σύμβασης
Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει στις 31/12/2022.

Όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης
Τα συμβαλλόμενα μέρη, για τη συστηματική παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, συγκροτούν Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Επιτροπή αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη, εκπροσώπους όλων των συμβαλλομένων (με τους νόμιμους αναπληρωτές τους). Πρόεδρος ορίζεται εκ προοιμίου ο εκπρόσωπος του Δήμου Καλαμάτας.