Με νόμο η Μαρίνα της Καλαμάτας μένει στην ίδια εταιρία για άλλα δύο χρόνια

Με νόμο η Μαρίνα της Καλαμάτας μένει στην ίδια εταιρία για άλλα δύο χρόνια

Εταιρείες εκδηλώνουν ενδιαφέρον στο Δήμο Καλαμάτας

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τις προηγούμενες μέρες μάθαμε για την παράταση για δύο ακόμα χρόνια της διαχείρισης της μαρίνας στον ίδιο μέχρι σήμερα ανάδοχο, αν και ολοκληρωνόταν φέτος η σύμβαση.

Ειδικότερα, στο τέλος του 2021 νόμος ανέτρεψε τα δεδομένα και η συγκεκριμένη εταιρεία θα συνεχίσει να διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται τη μαρίνα για άλλα δύο χρόνια.

Σύμφωνα δηλώσεις του δημάρχου Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλου, το 2021, η απόφαση της Δημοτικής Αρχής ήταν με την ολοκλήρωση της σύμβασης να γίνει νέος διαγωνισμός για την ανάθεση της διαχείρισης, εκμετάλλευσης και ίσως υλοποίησης νέων έργων της μαρίνας.

Μάλιστα, είχε ανακοινώσει ότι εταιρείες του συγκεκριμένου κλάδου είχαν δείξει ενδιαφέρον και είχαν ζητήσει στοιχεία για τη μαρίνα από το Δήμο, αλλά και ότι η εταιρεία που διαχειρίζεται τη μαρίνα είχε καταθέσει πρόταση για την παράταση της σύμβασής της. Όμως, με νόμο που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η παραχώρηση της μαρίνας παρατείνεται για δύο χρόνια.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Πρώτο, αριθμός φύλλου 250, 23 Δεκεμβρίου 2021. Στο Άρθρο 71 “Παράταση συμβάσεων παραχώρησης χρήσης και συμβάσεων μίσθωσης τουριστικών λιμένων” σημειώνονται σχετικά μεταξύ άλλων: “1. Η διάρκεια των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης ή των συμβάσεων μίσθωσης τουριστικών λιμένων της περ. γγ’ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), περί των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, παρατείνεται για δύο (2) έτη από την ημερομηνία της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης τους, κατόπιν μονομερούς δήλωσης του παραχωρησιούχου ή του μισθωτή, η οποία δεσμεύει τον παραχωρούντα ή τον εκμισθωτή, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες δύο (2) προϋποθέσεις: α) υπεύθυνη δήλωση του παραχωρησιούχου ή του μισθωτή του τουριστικού λιμένα, με την οποία δηλώνεται ότι ο τουριστικός λιμένας ήταν σε λειτουργία την 31η/3/2020, και β) μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από το συμβατικά συμφωνημένο αντάλλαγμα ή μίσθωμα, κατά την ημερομηνία υποβολής της ως άνω δήλωσης. Η μονομερής δήλωση του παραχωρησιούχου ή του μισθωτή υποβάλλεται προς την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού, στις περιπτώσεις παραχώρησης της χρήσης/εκμετάλλευσης τουριστικού λιμένα, ή προς την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε., στις περιπτώσεις εκμίσθωσης τουριστικού λιμένα, ή προς τη διοίκηση του παραχωρούντος/εκμισθούντος φορέα, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος”.