Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΔΙΑ την δενδροφύτευσιν της πόλεως επληροφορήθημεν ότι θα γίνη σοβαρά εργασία. Υπάρχουν ήδη δύο χιλιάδες φυτώρια εις την δημοτικήν φυτίστραν, θα γίνη προμήθεια νέων και θα δενδροφυτευθούν οι δρόμοι της πόλεως, οι κυριώτεροι τη συνεργασία του Δήμου, των γεωπόνων μας και του ενταύθα Συντάγματος, το οποίον ως επληροφορήθημεν διατίθεται προς συμβολήν του σκοπού να χρησιμοποιήση τους άνδρας του δια την εκσκαφήν των απαιτουμένων μικρών βόθρων.

ΟΛΑ αυτά βέβαια εφ’ όσον πραγματοποιηθούν – κάμνομεν την επιφύλαξιν, διότι εσυνηθίσαμεν μόνον με έργα να ενθουσιαζώμεθα – αποτελούν κάτι. Τα δένδρα δεν είναι μόνον στοιχειώδης ένδειξις ενός πολιτισμού, αλλά σημαίνουν ακόμη και υγείαν. Συνεπώς η πραγματοποίησις της σκέψεως θα συντείνη εις το να μεταβάλη η πόλις μορφήν ουσιαστικώς.

-Ο Αθανάσιος Τζάννες, μια εκλεκτή φυσιογνωμία της πόλεώς μας, δεν υπάρχει πλέον. Ο θάνατος ανάλγητος έκοψε το νήμα τη ζωής του και συγχρόνως την μεγάλην του προσπάθειαν δια την εξυπηρέτησιν της πόλεως. Επί σειράν ετών δημοτικός σύμβουλος ηγωνίσθη πάντοτε μεταξύ των πρώτων δια την πρόοδον αυτής και ποτέ δεν έδωσε αφορμήν δυσαρεσκείας. Έντιμος και ειλικρινής παρείχε πάντοτε την υποστήριξίν του εις τους λαβόντας ανάγκην αυτής. Συλλυπούμεθα θερμώς τους οικείους του δια την σκληράν απώλειαν.