Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο Εργοστασιάρχης Ποτοποιίας Αθανάσιος Τριαντάφυλλος ειδοποιεί την πολυπληθή ανά τας Καλάμας και την Μεσσηνίαν πελατείαν του, ότι μετέφερε το εργοστάσιον ποτοποιίας παρά την Πλατείαν 23ης Μαρτίου (επί της οδού Αναγνωσταρά) πλησίον φαρμακείου του κ. Θεμ. Κουτσομητοπούλου. Εκεί πλην των άλλων ποτών θα ευρίσκον πάντοτε οι πελάται του καταστήματος διαρκή παρακαταθήκην των γνησιωτέρων λουκουμίων Σύρου της καλυτέρας μάρκας και ύδωρ Λουτρακίου.

-Ο Βασίλειος Αντωνόπουλος, οδηγών ποδήλατον, παρέσυρε και ετραυμάτισεν ελαφρώς τον μικρόν υιόν του Δ. Αλφαντζάρη.

-ΤΗΝ Κυριακήν το απόγευμα εις τον περίβολον του γυμναστηρίου θα τελεσθούν ποδοσφαιρικοί αγώνες, κατά τους οποίους θα συναντηθούν η a΄ ομάς του Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου και η ποδοσφαιρική ομάς του Σωματείου «Απόλλων». Προβλέπεται ότι οι αγώνες τούτοι θα είναι μεγίστου ενδιαφέροντος, καθ’ όσον αι ως άνω ομάδες δια πρώτην φοράν πρόκειται να συναντηθούν.

-ΚΑΤ’ ανακοινώσεις του Νομοκτηνιάτρου Μεσσηνίας παρουσιάσθησαν σποραδικά κρούσματα ευλογιάς εις τα πρόβατα των Κοινοτήτων Μικρομάνης και Σπερχογείας. Ενηργήθη γενικός προληπτικός εμβολιασμός και θέλει εξακολουθήση εις τας γειτονικάς Κοινότητας, αίτινες διατρέχουν τον κίνδυνον μολύνσεως εκ της εξαπλώσεως της νόσου.