Τα Επιμελητήρια ζητούν να αλλάξει το καθεστώς ενίσχυσης της επιστρεπτέας προκαταβολής για τις επιχειρήσεις

Τα Επιμελητήρια ζητούν να αλλάξει το καθεστώς  ενίσχυσης της επιστρεπτέας προκαταβολής για τις επιχειρήσεις

Παρέμβαση για τη δυνατότητα αλλαγής του καθεστώτος ενίσχυσης της επιστρεπτέας προκαταβολής κάνει με επιστολή του στους υπουργούς Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρα και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδ. Γεωργιάδη, το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.

Κάνοντας αναφορά στην πανδημία, το Περιφερειακό Επιμελητήριο σημειώνει ότι έχουν προκληθεί κλυδωνισμοί στην παγκόσμια οικονομία, καθώς και την οικονομία των χωρών μελών της Ε.Ε. και, φυσικά, της Ελλάδας. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, η συντονισμένη αντίδραση των κυβερνήσεων των κρατών μελών, όπως και της κυβέρνησης της Ελλάδας, είχε ως αποτέλεσμα το μετριασμό των επιπτώσεων στην οικονομία της Ε.Ε. και της χώρας μας.

Μη ορθές επιλογές
Κάνοντας αναφορά στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση με σκοπό την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης στην απασχόληση και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, τα Επιμελητήρια επικεντρώνονται στις ενισχύσεις με μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, η οποία επαναλήφθηκε σε επτά χρονικές περιόδους σε διάστημα περίπου ενός έτους. Αυτή χορηγήθηκε κάτω από δύο πλαίσια ενίσχυσης, με δυνατότητα των επιχειρήσεων να επιλέξουν το πλαίσιο ενίσχυσης που επιθυμούν:

-Ενίσχυση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου C(2020)1863 /19.03.2020 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19»

-Σύμφωνα με τους όρους του υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμού (ΕΕ) για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis).

Δυνατότητα αλλαγής
«Επειδή, ως γνωστόν, οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν καθ’ όλο το διάστημα από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα υπό καθεστώς έντονης πίεσης, με ασφυκτικές προθεσμίες και με πλήθος αποφάσεων που έπρεπε να εφαρμόσουν σε διαφορετικά πεδία (εργατικά, μισθοδοτικά, φορολογικά, χρηματοδοτικά), αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκής χρόνος μελέτης σε βάθος των αποφάσεων που καλούνταν να εφαρμόσουν και ενίοτε να οδηγούνται σε επιλογές που εκ των υστέρων αποδεικνύονται μη ορθές», σημειώνεται στην επιστολή των Επιμελητηρίων.

Γι’ αυτό, όπως εξηγούν τα Επιμελητήρια, πολλές επιχειρήσεις έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο με το συγκεκριμένο θέμα και είτε δεν μπορούν να ενταχθούν λόγω αυτού σε τρέχοντα επενδυτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ είτε αδυνατούν να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα που ζητούνται για τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές. Ζητούν, λοιπόν, να τους δοθεί η δυνατότητα μέχρι 31/3/2022 υποβολής τροποποιητικής δήλωσης λήψης της συγκεκριμένης ενίσχυσης που να επιτρέπει την αλλαγή του καθεστώτος.