Τέσσερις προσφορές για την πολεοδόμηση της Ανατολικής Παραλίας

Τέσσερις προσφορές για την πολεοδόμηση της Ανατολικής Παραλίας

Το πρώτο πρακτικό του διαγωνισμού για την πολεοδόμηση της Ανατολικής Παραλίας Καλαμάτας ενέκρινε, στη χθεσινή της συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή Καλαμάτας.

Σύμφωνα με το πρακτικό, στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος τέσσερις εταιρείες ή ομάδες μελετητών, όμως η μία προσφορά κρίνεται απορριπτέα.

Ο πλήρης τίτλος της μελέτης είναι “Αποτύπωση-κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής, γεωλογική μελέτη, οριοθέτηση ρεμάτων, περιβαλλοντική μελέτη περιοχής επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου Ανατολικής Παραλίας Δήμου Καλαμάτας” και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 483.804,47 ευρώ.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο, από τις 21 Ιανουαρίου 2021.

Η προσφορά που κρίθηκε απορριπτέα αφορά μια ένωση μελετητών, για το ένα μέλος της οποίας δεν υπήρχε ηλεκτρονική υπογραφή στο έντυπο ΤΕΥΔ, ενώ το συνολικό ποσό των εγγυητικών επιστολών της συγκεκριμένης ομάδας ανήλθε στα 7.803,29 ευρώ αντί των 7.803,30 ευρώ που είναι η σωστή τιμή!

Επί του θέματος αυτού η Οικονομική Επιτροπή θεώρησε ότι ο λόγος απόρριψης της προσφοράς δεν είναι σημαντικός, οπότε στην επόμενη φάση περνούν και οι τέσσερις προσφορές.