«ΘΑΡΡΟΣ» 11 Απριλίου 1917: Η εικών της Μονής Βελανιδιάς

«ΘΑΡΡΟΣ» 11 Απριλίου 1917: Η εικών της Μονής Βελανιδιάς

Προχθές, παρά το ακατάλληλον του καιρού, ένεκα της βροχής, πολύς κόσμος ηκολούθησε την ιεράν πομπήν την συνοδεύσασα την αγίαν εικόνα της Μονής Βελανιδιάς, όστις προ της 5ης μ.μ. είχε συναθροισθή έξωθι του ναού της Αγίας Άννης.

Η ιερά πομπή καταφθάσασα περί την 5 μ.μ. εις τον ναόν της Αγίας Άννης κατηυθύνθη προς τον ναόν του Αγίου Κωνσταντίνου Καλυβίων ένθα περί την 6 περίπου μ.μ. ενεθρονίσθη η εικών.

Ακολούθως εις τον ναόν τούτον εψάλη ο μέγας εσπερινός, οπότε παρετηρήθη μεγάλη συγκέντρωσις προσκυνητών.

Το προσκύνημα της αγίας εικόνος θα εξακολουθήση μέχρι της Κυριακής της Σαμαρείτιδος, καθ’ ην αύτη θα μεταφερθή και πάλιν την Μονήν.