«ΘΑΡΡΟΣ» 17 Φεβρουαρίου 1917: Κάθοδος των ιερών λειψάνων

«ΘΑΡΡΟΣ» 17 Φεβρουαρίου 1917: Κάθοδος των ιερών λειψάνων

Η σημερινή λιτανεία επί τη καθόδω των ιερών λειψάνων του Νεομάρτυρος Ιλαρίωνος (Ηλία του Αρδούνη) εκ της Μονής Βουλκάνου προβλέπεται μεγαλοπρεπής.

Περί την 4 μ.μ. αι αρχαί της πόλεώς μας μετά του Σου Επισκόπου και του κλήρου ως και άπαντα τα σωματεία μετά των Σημαιών και Λαβάρων αυτών, θα παρευρίσκωνται έξωθι του εν τη οδώ Μεσσήνης ναού της Αγίας Τριάδος.

Εκείθεν συνοδεύοντες τα ιερά λείψανα θα κατευθυνθώσι προς την πλατείαν, μετά ταύτα εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν της Υπαπαντής, ένθα θα εναποτεθώσιν εις προσκύνησιν.

Μετά ταύτα θα ψαλή η ακολουθία των χαιρετισμών χοροστατούντος του Σου Επισκόπου, είτα δε παράκλησις.

Η συγκέντρωσις των Αρχών, του Σου Επισκόπου και του κλήρου θα γίνη την 2αν μ.μ. εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν της Υπαπαντής.

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΛΙΤΑΝΕΙΑ
Μεταφορά ιερών λειψάνων
«ΘΑΡΡΟΣ» 18 Φεβρουαρίου 1917
Η χθεσινή λιτανεία επί τη μεταφορά των ιερών λειψάνων του Νεομάρτυρος Ιλαρίωνος διεξήχθη μετά περισσής μεγαλοπρεπείας. Περί την 2αν μ.μ. άπας ο κλήρος μετά του Σου Επισκόπου ως και αι αρχαί της πόλεώς μας συγκεντρωθείσαι εις τον Ναόν της Υπαπαντής, κατηυθύνθησαν εις τον Ναόν της Αγίας Τριάδος, ένθα επρόκειτο να γίνη η συνάντησις μετά της θρησκευτικής πομπής της συνοδευούσης τα ιερά λείψανα.

Προσέτι μετέβη άπειρον πλήθος ως και το σωματείον των ενταύθα κουρέων μετά της σημαίας του, το οποίον θεωρεί προστάτην του τον νεομάρτυρα Ιλαρίωνα. Επίσης μετέβη και δύναμις στρατού προς απόδοσιν των κεκανονισμένων τιμών.

Η λιτανεία
Περί την 4 μ.μ. καταφθάνει η θρησκευτική συνοδεία εις την Αγίαν Τριάδα. Τα ιερά δε λείψανα φέρει ο ηγούμενος της Μονής Βουλκάνου εντός αργυρού κυτίου, ακολουθούμενος υπό των μοναχών της Μονής. Κατά την ώραν ταύτην ψάλλεται δέησις υπό του Σου Επισκόπου και η θρησκευτική πομπή εκκινεί, προχωρούσα προς την πόλιν.

Περί την 5ην μ.μ. περίπου ώραν η θρησκευτική πομπή φθάνει εις την πόλιν της οποίας άπαντα τα καταστήματα είναι κλειστά. Οι κώδωνες των ναών του Αγίου Νικολάου και Υπαπαντής δια κωδωνοκρουσιών αγγέλλουν την μεταφοράν των λειψάνων. Μία δε ικετήριος φωνή από τα στόματα όλων εξέρχεται.

Της πομπής προπορεύεται το Σωματείον των Κουρέων παρακολουθούντων των μελών ασκεπών μετά της σημαίας των.

Έπονται δε τα εξαπτέρυγα και ο κλήρος εν τω μέσω του οποίου φέρεται η θήκη των ιερών λειψάνων υπό του ηγουμένου Βουλκάνου παραπλεύρως αυτού ευρισκομένου του Σου Επισκόπου, των ηγουμένων των Μονών Βελανιδιάς, Δημιόβης, του ιεροκήρυκος των κ.κ. Νομάρχου, Εισαγγελέως, Δημαρχεύοντος και των λοιπών αρχών.

Τα λείψανα περί την 5.30 μ.μ. εναποτίθενται εις τον ναόν της Υπαπαντής, ένθα προσήλθεν άπειρον πλήθος εις προσκύνησιν.

Οι χαιρετισμοί
Την 6ην μ.μ. εψάλησαν εις τον ναόν της Υπαπαντής οι χαιρετισμοί χοροστατούντος του Σου Επισκόπου. Άπας ο ναός είχεν ασφυκτικώς πληρωθή.