«ΘΑΡΡΟΣ» 28 Δεκεμβρίου 1917: Η χθεσινή πυρκαϊά

«ΘΑΡΡΟΣ» 28 Δεκεμβρίου 1917: Η χθεσινή πυρκαϊά

Περί την 4 και 30 πρωινήν ώραν της χθες πυκνοί πυροβολισμοί και συνεχείς κωδωνοκρουσίαι ανεστάτωσαν την πόλιν μας.

Ο κόσμος εξήρχετο τρομαγμένος από τας οικίας του δια να μάθη περί τίνος πρόκειται. Εντός ολίγου διεδόθη αστραπιαίως από στόματος εις στόμα, ότι πυρκαγιά εξερράγη εις την εν τη οδώ Φαρών και παρά τη πλατεία Φραγκολίμνης οικίαν του Αγησιλάου Αντωνακάκη, πρώην Εξαρχέα. Ο κόσμος έτρεχε προς την καιομένην οικίαν από όλας τας διευθύνσεις, εντός δε ολίγου όλος ο προ αυτής χώρος είχε καταληφθή ασφυκτικώς.

Το θέαμα
Το θέαμα της καιομένης οικίας ήτο επιβλητικόν, αλλά και φρικιαστικόν συνάμα. Τεράστιαι φλόγες εξερχόμεναι από τα καταρρακωθέντα κυριολεκτικώς εκ του πυρός παράθυρα της θύρας εφώτιζον τον δρόμον εις μακρινήν απόστασιν, ενώ θύσανοι από σπίθας ανακατεύοντο με τον ζωηρόν άνεμον που φυσούσε κατά μεγάλην ατυχίαν την ώραν εκείνην.

Κατά μικρά και συνεχή διαστήματα ηκούετο ο τριγμός κανενός εκ των καιομένων επίπλων του εσωτερικού της οικίας, βαρύς δε κάπου – κάπου αντήχει ο γδούπος των κατακρημνιζομένων παραθύρων. Και εν γένει ενόμιζε τις, ότι ευρίσκετο προ ενός πυροτεχνήματος το οποίον προκαλούσε την συγκίνησιν με τας λάμψεις του και τους κρότους του.

Αι βοήθειαι
Εκ των πρώτων έφθασεν επί του τόπου της καταστροφής ο διευθυντής της Αστυνομίας Καρνάκης, ο ταγματάρχης Μπασακάρος, αρκετή δύναμις χωροφυλάκων και μία διμοιρία του 4ου Λόχου του 9ου Πεζικού Συντάγματος, οι οποίοι ανέλαβον την φρούρησιν της καιομένης οικίας.

Μετ’ ολίγον κατέφθασε και η υδραντλία του Δήμου, η οποία επελήφθη της κατασβέσεως αμέσως του πυρός τη βοηθεία των πυροσβεστών και πολλών πολιτών, οίτινες από πολλής ώρας κατεγίνοντο καταβαλόντες πάσαν προσπάθειαν να κατασβέσουν την πυρκαϊάν. Δυστυχώς πάσαι αι προσπάθειαι απέβαινον εις μάτην. Το πυρ είχε λάβει τεραστίας διαστάσεις υποβηθούμενον και υπό του ανέμου, ούτω δε εντός ολίγου από όλα τα σημεία ανεδίδοντο τεράστιαι φλόγες, καταβιβρώσκουσαι παν το προστυχόν.

Προς στιγμήν απειληθείσης μεταδόσεως του πυρός και εις τας γειτονικάς οικίας, οι πυροσβέσται μετά των πολιτών επεδόθησαν εις την εντόπισιν του πυρός, το οποίον και κατόρθωσαν μετά μεγάλων δυσχερειών.

Είναι η ώρα 6.30 πρωινή και το πυρ εξακολουθεί φοβερόν το αποτρόπαιον έργον του, έως ότου δίδει το σύνθημα της κοπάσεως αυτού η αποτέφρωσις και του εξώστου, ο οποίος τελευταίος όλων ήρχισε να καταρρέη. Και ήδη εξακολουθούν αναδιδόμενοι από τα καπνίζοντα εισέτι ερείπια της αποτεφρωθείσης μεγάλης οικίας αποπνικτικοί καπνοί σκορπίζοντες την φρίκην.

Πόθεν προήλθεν
Ποία είναι τα αίτια ένεκα των οποίων εξερράγη η πυρκαϊά ακόμη δεν εγνώσθησαν ακριβώς, ενεργουμένων προς τούτο ανακρίσεων. Το βέβαιον όμως είναι, ότι το πυρ προήλθεν εκ των κάτω προς τα άνω και ακριβώς πλησίον του δωματίου όπου ευρίσκετο η είσοδος της οικίας.

Πρώτος αντελήφθη την πυρκαϊάν ο σκοπός κατ’ εκείνην την ώραν χωροφύλαξ, εις τον πυροβολισμόν και τους συριγμούς του οποίου προσήλθον και οι περίοικοι. Οι εντός της οικίας δεν είχον αντιληφθή εισέτι ουδόλως την πυρκαϊάν, εις τους σφοδρούς όμως κτύπους των προστρεξάντων ηγέρθησαν και περίτρομοι έσπευσαν να εύρουν έξοδον.

Ο ιδιοκτήτης της οικίας Αντωνακάκης, κατοικών εις το μεσαίον πάτωμα, κατόρθωσε να εξέλθη μετά μεγάλων δυσκολιών δια της κυρίας εισόδου, συμπαραλαμβάνων και την σύζυγόν του μετά του μικρού υιού του. Εις το άνω πάτωμα κατώκει ο Δικηγόρος Π. Μπακίδης μετά της υπηρετρίας του, οίτινες αντελήφθησαν αργότερον την πυρκαϊάν. Ότε δε εζήτησαν έξοδον ευρέθησαν προ των τεραστίων φλογών, αι οποίαι είχον καλύψη την κυρίαν είσοδον. Ευτυχώς όμως δια μιας κινητής κλίμακος κατόρθωσαν μόλις και μετά βίας να κατέλθουν σώοι δια της ανατολικής πλευράς.

Αι ζημίαι
Η οικία απετεφρώθη εξ ολοκλήρου, λόγω δε της μη εγκαίρου αντιλήψεως του πυρός και της ταχείας επεκτάσεώς του ουδέν των εντός αυτής επίπλων διεσώθη. Το δικηγορικόν γραφείον, η βιβλιοθήκη και τα έπιπλα του Δικηγόρου Μπακίδου απετεφρώθησαν τελείως, ομοίως δε ουδέν κατορθώθη να περισωθή και εκ των επίπλων του ιδιοκτήτου Αγησιλάου Αντωνακάκη, πλην μιας αγελάδος, την οποίαν είχε εις το ισόγειον της αποτεφρωθείσης οικίας και 5-6 σάκκων αραβοσίτου, τους οποίους είχεν εναποθηκεύση εις εν δωμάτιον ο αρτοποιός Σκάντζικας.

Αι ζημίαι εκ της αποτεφρώσεως της οικίας ανέρχονται εις σεβαστόν ποσόν. Υπολογίζονται εις 30.000 περίπου δραχμάς.

Η αποτεφρωθείσα οικία ήτο ανασφάλιστος.

ΑΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗΝ ΠΥΡΚΑΪΑΝ
«ΘΑΡΡΟΣ» 29 Δεκεμβρίου 1917
Χθες ενηργήθησαν αι σχετικαί προανακρίσεις εις την ενταύθα Αστυνομικήν Διεύθυνσιν προς εξακρίβωσιν της αιτίας εκ της οποίας εξερράγη η πυρκαϊά. Εξητάσθησαν προς τούτο ο ιδιοκτήτης Αντωνακάκης ως και πολλοί μάρτυρες εκ των περιοίκων. Μέχρι της στιγμής δεν εγνώσθη η ακριβής αιτία της εκρήξεως του πυρός, αι προανακρίσεις όμως αποκρούουν πάσαν ιδέαν εμπρησμού του πυρός προελθόντος εκ τυχαίου εντελώς γεγονότος.

Περίφραξις της οικίας
Η αποτεφρωθείσα οικία περιεφράχθη υπό του ιδιοκτήτου ίνα ανασκαφή επί τω λόγω ότι ενδεχομένον είναι να έχη περισωθή τίποτε εκ των εν τω εσωτερικώ αυτής επίπλων και να ευρίσκονται κεκαλυμμένα.

_______________________

ΠΥΡΚΑΪΑ ΔΑΣΟΥΣ
«ΘΑΡΡΟΣ» 9 Ιουλίου 1917
Κατά τηλεγράφημα του Δασάρχου Ολυμπίας προς την ενταύθα Νομαρχίαν την παρελθούσαν Δευτέραν εξερράγη πυρκαϊά εις το πευκόφυτον εθνικόν δάσος παρά την θέσιν Άγιος Βασίλειος του τέως Δήμου Σκυλλούντος. Το πυρ βοηθούμενον και υπό του πνέοντος ευνοϊκού ανέμου έλαβε τεραστίας διαστάσεις αποτεφρώσαν μεγάλην δασικήν έκτασιν εκ πευκών, αμπέλων και σταφιδαμπέλων.

Αμέσως προσέτρεξαν επί τόπου οι δασοφύλακες και οι χωροφύλακες του πλησίον αστυνομικού σταθμού Σκυλλούντος, οίτινες μετά των χωρικών επελήφθησαν της καταστάσεως του πυρός.

____________

ΠΥΡΚΑΪΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
«ΘΑΡΡΟΣ» 18 Ιουλίου 1917
Εν τη θέσει Χούνη της περιφερείας Διαβολιτσίου εξερράγη προχθές πυρκαϊά επί του συκοπεριβόλου του Αντωνίου Δαλκαφούκη, αποτεφρώσασα 20 συκόδενδρα. Η πυρκαϊά μετεδόθη εκ της εκ Καλαμών δι’ Αθήνας αναχωρησάσης αμαξοστοιχείας.

Επίσης εκ της εξ Αθηνών δια Καλαμάτας αμαξοστοιχείας μετεδόθησαν πυρκαϊαί εις τα συκοπερίβολα των Γεωργίου και Μιχαήλ Σπηλιοπούλου εν τη θέση Μπαζαγιάζι του Διαβολιτσίου, αποτεφρώσασαι 5 ελαιόδενδρα και 20 συκάς.

_____________

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΙΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ
«ΘΑΡΡΟΣ» 16 Αυγούστου 1917
Ο αστυνομικός σταθμάρχης Σκυλλούντος ανήγγειλε χθες ότι εξερράγη πυρκαϊά εκ της θέσεως Ρουπάκι του Ξηροχωρίου της περιφερείας του τέως Δήμου Αρήνης, ήτις λόγω του πνέοντος σφοδρού ανέμου και εκ της ανεπαρκείας των μέσων εξηπλώθη λαβούσα μεγάλας διαστάσεις και αποτεφρώσασα αρκετήν έκτασιν.

Επί της περιφερείας του συνελήφθησαν άτομα τινά κατά των οποίων υπάρχουσιν υπόνοιαι περί εμπρησμού.

_____________

ΠΥΡΚΑΪΑ ΔΑΣΟΥΣ
«ΘΑΡΡΟΣ» 27 Αυγούστου 1917
Την παρελθούσαν Τετάρτην εξερράγη πυρκαϊά εις το δάσος της Τριφυλίας πλησίον των λουτρών Καϊάφα, ήτις υποβοηθούμενη και υπό του πνέοντος σφοδρού ανέμου ηπείλησεν προς στιγμήν την αποτέφρωσιν ολοκλήρου του δάσους, αλλά τη συνδρομή των ειδοποιηθέντων εγκαίρως χωροφυλάκων και δασονόμων κατεσβέσθη.

Επίσης την ίδια ημέρα εις την θέσιν Πόλενη της κτηματικής περιφερείας Μπελή Πεταλιδίου εξερράγη πυρκαϊά προξενήσασα ζημίας 2.000 δραχμών εις τας εκεί σταφιδαμπέλους, αμπέλους και συκάς. Κατά τας ενεργηθείσας προανακρίσεις προέκυψεν ότι ο δράστης της πυρκαϊάς είναι ο εκ Πεταλιδίου Πανάγος Σπυριδάκης, του οποίου η σύλληψις δεν κατορθώθη.

Τέλος, εις την θέσιν Κοτρόνια της Κυπαρισσίας εξερράγη πυρκαϊά, αποτεφρώσασα 2.500 στρέμματα δασικών εκτάσεων.

Τη εγκαίρω βοηθεία των αρχών η πυρκαϊά κατεσβέσθη άνευ μεγαλυτέρας επεκτάσεως.

_____________________________

ΠΥΡΚΑΪΑ ΟΙΚΙΑΣ
«ΘΑΡΡΟΣ» 30 Σεπτεμβρίου 1917
Εις το χωρίον Σελσί της Τριπύλης εξερράγη πυρκαϊά εις την οικίαν του Β. Αργυροπούλου εξ αμελείας της συζύγου του, αποτεφρώσασα αυτήν. Η αποτεφρωθείσα οικία ήτο ανασφάλιστος, υπολογιζομένης της ζημίας εις 15.000 δραχμάς.