«ΘΑΡΡΟΣ» 8 Σεπτεμβρίου 1917: Η εικών Δημιόβης εις Γιαννιτσάνικα

«ΘΑΡΡΟΣ» 8 Σεπτεμβρίου 1917: Η εικών Δημιόβης εις Γιαννιτσάνικα

Χθες την πρωίαν μετεφέρθη εκ της Μονής Δημιόβης η θαυματουργός εικών της Θεοτόκου παρακολουθούντος αρκετού κόσμου εναποτεθείσα εις το εν Γιαννιτσανίκης ναό τα «Γενέθλια της Θεοτόκου», όπου θα μείνη 8 ημέρας, ίνα κατορθωθή να προσέλθουν ως προσκύνημα οι φιλόθρησκοι.

Σήμερον θα γίνη λειτουργία κατά την οποίαν θα παραστή ο Νομάρχης, θα προσέλθη δε και κόσμος τόσον εκ της πόλεώς μας όσον και εκ των περιχώρων, ώστε να διεξαχθή εν πλήρει μεγαλοπρεπεία.

ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
«ΘΑΡΡΟΣ» 10 Σεπτεμβρίου 1917
Χθες την πρωίαν εγένετο μεγαλοπρεπής λειτουργία εις τον εν Γιαννιτσανίκοις Ναόν «Γενέθλια της Θεοτόκου», όπου είχε εναποτεθή η εικών της Δημιόβης παρισταμένου αρκετού φιλοθρήσκου πλήθους. Η εικών θα μείνη εις Γιαννιτσάνικα επί 8 ημέρας μετά την παρέλευσιν των οποίων θα μεταφερθή και πάλιν εις την Μονήν της Δημιόβης.

Το εσπέρας μετέβη εις τα Γιαννιτσάνικα και προσεκίνησε την θαυματουργόν εικόνα ο Νομάρχης Λεόντιος.