Τριφυλία: Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή

Τριφυλία: Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή

Με εννέα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Παρασκευή, στη 1.00 μετά το μεσημέρι, η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας. Τα θέματα, όπως αναγράφονται στην πρόσκληση, έχουν ως εξής:

1) Συγκρότηση σε Σώμα της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας

2) Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δ. Τριφυλίας

3) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  του έργου με τίτλο «Δημοτική Οδοποιία Γαργαλιάνων» (Α.Μ. 55/2020)

4) Άσκηση ή μη ένδικων μέσων (αίτησης ακύρωσης) κατά της αριθ. 1175/2021 απόφασης της Α.Ε.Π.Π. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης

5) Έγκριση Πρακτικού ΙΙ σχετικά με τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού δημοτικού φωτισμού και κτηρίων Κυπαρισσίας, Αυλώνος, Αετού»

6) Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κας Ασημακοπούλου – Μάρκου Βασιλικής του Γρηγορίου, σχετικά με διαγραφή δημοτικών τελών καθαριότητας – φωτισμού & ΤΑΠ έτους 2015

7) Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κας Βλαχούλη Νικολέτας του Διονυσίου, σχετικά με επιστροφή ποσού για τέλη νεκροταφείου, ετών 2008-2011

8) Έγκριση Πρακτικών Ι & ΙΙ σχετικά με τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων στην ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Λιπαντικών του Δήμου Τριφυλίας και των Νομικών του Προσώπων, ΔΕ Κυπαρισσίας – Αετού – Αυλώνος – Τριπύλης 2021-2022»

9) Έγκριση Πρακτικών Ι & ΙΙ σχετικά με τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια υλικών οδοσήμανσης – ονοματοδοσίας οδών Δήμου Τριφυλίας».

Του Ηλία Γιαννόπουλου