Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων από ανέργους

Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων από ανέργους

Δημοσιοποιήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επιχειρηματικών σχεδίων για τη δράση 8.iii.1. “Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους”, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020.

Σκοπός της δράσης -η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και η δημόσια δαπάνη της ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ- είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης μέσω της ενίσχυσης ανέργων, για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ενισχύονται δε επιχειρηματικά σχέδια κατ’ αποκοπή επιχορηγούμενου ποσού 14.800 ευρώ.

Η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (https://www.ependyseis.gr/mis) ξεκινά την ερχόμενη Τετάρτη 3 Μαρτίου, στη 1.00 μετά το μεσημέρι και τελειώνει την Παρασκευή 6 Μαΐου, στις 3.00 μετά το μεσημέρι.

Επίσης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου δημοσιοποίησε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορούν στην επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας και χώρων / δομών υγείας, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2Β “Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού” του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020. Στόχος της εν λόγω δράσης -που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και η δημόσια δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε 7.100.000 ευρώ- είναι η δημιουργία ενός δικτύου υποδομών πρόνοιας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον πληθυσμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, λαμβανομένου υπ’ όψει ότι δεν προβλέπονται αντίστοιχες δράσεις σε Τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014- 2020.

Η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις δημιουργίας επέκτασης ή/και αναβάθμισης υποδομών πρόνοιας (φροντίδας ηλικιωμένων, ή / και ατόμων με αναπηρία καθώς και έργα ανάπτυξης υποδομών ανοιχτής φροντίδας κοινωνικά ευπαθών ομάδων) σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας, ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι κάτοικοί της, που ανήκουν στις πιο πάνω κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες. Σημειώνεται ότι στην εν λόγω πρόσκληση δεν περιλαμβάνονται έργα ανάπτυξης υποδομών φροντίδας παιδιών (βρεφονηπιακοί / παιδικοί σταθμοί).

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων -μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ (http://logon.ops.gr/) λήγει την Πέμπτη 10 του ερχόμενου Μαρτίου, στις 3.00 μετά το μεσημέρι.