Προστασία και ανάδειξη 30 θολωτών τάφων της Μεσσηνίας από το Ταμείο Ανάκαμψης

Προστασία και ανάδειξη 30 θολωτών τάφων της Μεσσηνίας από το Ταμείο Ανάκαμψης

Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εντάχθηκε με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών έργο προστασίας και ανάδειξης των σημαντικότερων 30 περίπου θολωτών τάφων οι οποίοι σώζονται στη Μεσσηνία και χρονολογούνται από τα τέλη του 17ου αι. π.Χ. έως και το 1.200 π.Χ. περίπου.

Το έργο έχει τίτλο «Μεσσηνία: Θολωτοί τάφοι στο βασίλειο του Νέστορος» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU. Η δράση έχει τίτλο «Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία» και φορέας υλοποίησης είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Η δημόσια δαπάνη του έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΤΑ 014, ανέρχεται σε 480.000 ευρώ, ενώ οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους είναι 167.200 ευρώ.

Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το 2025.

Οι θολωτοί τάφοι
Στόχος είναι η ολοκλήρωση πολιτιστικών διαδρομών με παροχή πέντε πολιτιστικών διαδρομών γεωγραφικού εύρους με θεματικές αφηγήσεις από την ελληνική ιστορία, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και αποκατάστασης επιλεγμένων μνημείων, της αναβάθμισης υπηρεσιών και υποδομών, της ανάπτυξης ψηφιακών διαδραστικών εφαρμογών και της ενσωμάτωσης καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπονται εργασίες προστασίας και ανάδειξης των σημαντικότερων θολωτών τάφων, που σώζονται σε όλη τη μεσσηνιακή επικράτεια και χρονολογούνται από τα τέλη του 17ου αι. π.Χ. έως και το 1200 π.Χ. περίπου.

Σχετική προμελέτη, που περιλαμβάνει 30 περίπου θολωτούς τάφους, έλαβε έγκριση από το υπουργείο Πολιτισμού για την κατάρτιση προγράμματος μελετών προστασίας, συντήρησης και ανάδειξής τους.

Πρόκειται για τους τάφους στις θέσεις: Εγκλιανός, Ρούτσι, Τραγάνα, Οσμάναγα, Βοϊδοκοιλιά, Κουκουνάρα, Βλαχόπουλο, Νιχώρια, Μουριατάδα, Μάλθη, Βασιλικό, Χαλκιάς, Ψάρι, Κεφαλόβρυσο, Καπλάνι, Αγριλιά, Διόδια, Άνθεια, Κάμπος κ.ά. Αποτελεί δράση ενοποίησης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων της Προϊστορικής Εποχής της Μεσσηνίας.

Βασικό στόχο της δράσης αποτελεί η συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων μέσω της επαύξησης της αναγνωσιμότητάς τους και η απόδοσή τους στο κοινό ως επισκέψιμα.

Εργασίες
Προβλέπεται η εκτέλεση των εξής εργασιών:

-Η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου της πολιτιστικής διαδρομής των θολωτών τάφων της Μεσσηνίας

-Η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών συντήρησης, στερέωσης και προστασίας των θολωτών τάφων. Έχει ήδη εκπονηθεί προμελέτη στεγάστρου του θολωτού τάφου της Άνθειας, καθώς και τρισδιάστατη αποτύπωση του μεγάλου θολωτού τάφου της Μάλθης. Συμπληρωματικά θα απαιτηθούν μελέτες συντήρησης στερέωσης και προστασίας των θολωτών τάφων (γεωτεχνική, υδρολογική, δομητική) και μελέτη εφαρμογής

-Η εφαρμογή εργασιών συντήρησης, στερέωσης και αποκατάστασης των θολωτών τάφων και του περιβάλλοντος αυτών χώρου

-Η προστασία των μνημείων από πλημμυρικά και λοιπά γεωλογικά φαινόμενα με στέγαστρα και άλλα δομικά στοιχεία προστασίας

-Η προβολή των μνημείων με τη βελτίωση της πρόσβασής τους αλλά και με τη σήμανση, προβολή και δημοσιοποίηση του δικτύου των ταφικών μνημείων

-Ανασκαφικές και διερευνητικές εργασίες, όπου απαιτείται, για την ολοκληρωμένη τεκμηρίωση των μνημείων

-Εργασίες αποψιλώσεων, αποχωματώσεων, επιχώσεων, διαστρώσεων διαδρομών περιήγησης και με δυνατότητα πρόσβασης ΑμεΑ, στερεώσεις πρανών, παροχέτευση ομβρίων υδάτων και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων

-Η τεκμηρίωση των εργασιών συντήρησης, προστασίας και στερέωσης και η παραγωγή πληροφοριακού και εποπτικού υλικού για την προβολή και την ανάδειξη των μνημείων (και σε γραφή Braille).

Της Βίκυς Βετουλάκη