“SOS Κυπαρισσιακός”: Αναφορά – καταγγελία για κρυφές σεισμικές έρευνες

“SOS Κυπαρισσιακός”: Αναφορά – καταγγελία για κρυφές σεισμικές έρευνες

Αναφορά – καταγγελία κοινοποιούν πολίτες, μέλη της ανοιχτής συλλογικότητας πολιτών Τριφυλίας ενάντια στις εξορύξεις Υ/Α-αντιπληροφόρησης, “SOS ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ – Πρωτοβουλία Τριφυλίας ενάντια στις εξορύξεις Υ/Α”, για κρυφές σεισμικές έρευνες του ερευνητικού πλοίου, υπό σημαία Κύπρου, SW Cook, στο «οικόπεδο 10» εντός της προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής του Κυπαρισσιακού Κόλπου, αναζητώντας απαντήσεις σε σοβαρά και κρίσιμα ερωτήματα.

Στην αναφορά – καταγγελία αναγράφεται: «Από 18/01/22 εντοπίστηκε το ερευνητικό πλοίο υπό σημαία Κύπρου SW Cook στο “οικοπέδο 10” εντός της προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής του Κυπαρισσιακού Κόλπου (Π.Δ. ΦΕΚ Δ 391/2018). Ο Κυπαρισσιακός είναι το σημαντικότερο πεδίο ωοτοκίας της Caretta Caretta στη Μεσόγειο, επίσης εδώ ζουν πολλά είδη θαλάσσιων θηλαστικών που προστατεύονται με διεθνείς συνθήκες (ACCOBAMS).

Ένα πολύ πλούσιο οικοσύστημα, ένας θαλάσσιος παράδεισος με σπάνια προστατευόμενα είδη, εκτός των θαλάσσιων χελωνών, της μεσογειακής φώκιας, φυσητήρων, ζιφιών, πολλών ειδών δελφινιών και φαλαινών όπως πτεροφάλαινες, μεγάπτερες, ρυγχοφάλαινες, ψευδοόρκες κ.ά. Η θαλάσσια περιοχή του Κυπαρισσιακού μπλοκ 10 βρίσκεται στην σεισμογόνο Τάφρο του Ιονίου.

Εντός του “οικοπέδου” βρίσκονται τα νησιά Στροφάδες GR2210003 NATURA (SPA) και περιλαμβάνεται κομμάτι εντός NATURA της θαλάσσιας περιοχής GR2550004 (Λιμνοθάλασσα Πύλου και νήσος Σφακτηρία, Αγ. Δημήτριος).

Τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης για το “οικοπέδο 10 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ” έχουν παραχωρηθεί μέσω σύμβασης ν. 4630/2019, στα ΕΛΠΕ. Το πρόγραμμα ερευνών εγκρίνεται στους περιβαλλοντικούς όρους, βάσει της ΣΜΠΕ ΙΟΝΙΟΥ.

Η χώρα μας έχει συμφωνήσει σε Διεθνείς και Ευρωπαϊκή Συμφωνίες για το Κλίμα, για μείωση των ορυκτών καυσίμων και εναρμόνιση του εθνικού κλιματικού νόμου. Υπό το καθεστώς της ισχύουσας νομοθεσίας οι σεισμικές έρευνες δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση παρά μόνο σε Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης (ΠΣΔ), όπου θα εξετάζονται και θα σχεδιάζονται όλες οι περιβαλλοντικές παράμετροι, χάρτες ενεργών ρηγμάτων, γεωκινδύνων, αρχαιολογικών ευρημάτων, προγνωστικών μοντέλων για μεγάλα κύματα που μπορεί να προκαλέσουν διαρροές/ διασπορές πετρελαίου, μέτρα πρόληψης/ αντιστάθμισης επιπτώσεων στην οικονομία των παράκτιων περιοχών και στον τουρισμό.

● Το ΠΣΔ εκπονείται από το φορέα υλοποίησης (ΕΛΠΕ). 《 Η αποδοχή του ΠΣΔ, η οποία θα αποτελεί ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την εφαρμογή του (προγράμματος) κατά συνέπεια ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ στις οποίες θα αφορά, θα πραγματοποιηθεί με πράξη της Αρχής Σχεδιασμού (ΕΔΕΥ ΑΕ) ή του υπουργού, στην αρμοδιότητα του οποίου αυτή υπάγεται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΔΙΠΑ) 》● Η μέριμνα για την πρόληψη, περιορισμό, αντιμετώπιση και γενικά για την συστηματική παρακολούθηση σε όλες τις φάσεις του προγράμματος επαφίεται στο φορέα υλοποίησης (ΕΛΠΕ) που θα οργανώσει διακριτή Μονάδα Περιβάλλοντος. Γνωστοποιείται στην Αρχή Σχεδιασμού (ΕΔΕΥ Α Ε) καθώς, οι αρμόδιες υπηρεσίες, Παρατηρητήρια, επιτροπές ειδικών δεν μπορούν να ασκήσουν ή να επιβάλλουν αλλαγές/ βελτιώσεις. Η (Μονάδα Περιβάλλοντος) θα αποτελεί επίσης το σύνδεσμο επί όλων των θεμάτων με τις τοπικές κοινωνίες, υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης, Παρατηρητήρια. 《 2. Η παρακολούθηση θα ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ της Μονάδας Περιβάλλοντος που προβλέφθηκε στην παράγραφο Β.ΙΙ.1. 3. Το σύστημα παρακολούθησης θα πρέπει να σχεδιασθεί από τη Μονάδα Περιβάλλοντος και να γνωστοποιηθεί στην Αρχή Σχεδιασμού, η οποία ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙ ΣΗ ΤΗΣ ή και μετά από γνωμοδοτήσεις αρμόδιων Υπηρεσιών, Παρατηρητηρίων ή ειδικών για την περίπτωση επιτροπών, μπορεί να ζητήσει αλλαγές ή βελτιώσεις.》《Πριν από την έναρξη των ερευνητικών γεωτρήσεων, και εγκαίρως ώστε να ληφθούν υπόψη στις σχετικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα πρέπει να εκπονηθούν για την περιοχή επιρροής της κάθε γεώτρησης ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΚΙΝΔΥΝΩΝ, στις οποίες θα αναλύεται τουλάχιστον: 9.1. Η ευστάθεια πρανών και η πιθανότητα κατολισθήσεων. 9.2. Η ύπαρξη θυλάκων ή κρατήρων με αέρια που θα μπορούσαν να διαφύγουν. 9.3. Η ύπαρξη λασποηφαιστείων και ο βαθμός κινδύνου που αυτά συνιστούν. 9.4. Η ύπαρξη ασταθών υδριτών και η έκταση που καταλαμβάνουν. 9.5. Η ύπαρξη ενεργών ρηγμάτων σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.》

● Στην υπουργική απόφαση περιβαλλοντικής έγκρισης, αναφέρεται ρητά ότι στις προϋποθέσεις πράξεων έγκρισης του προγράμματος, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ΣΜΠΕ και η απόφαση έγκρισης της ΔΙΠΑ/ Τμήμα Γ. Επίσης, απαιτείται δημοσιοποίησή τους για ενημέρωση του κοινού και του Τύπου. 《 Ε. Δημοσιοποίηση και άλλες διατάξεις. Η Αρχή Σχεδιασμού (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε.) προβαίνει, εντός δέκα ημερών από την παραλαβή της παρούσας, σε δημοσιοποίησή της για την ενημέρωση του κοινού, με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες εθνικής εμβέλειας, καθώς και με δημοσίευση της παρούσας στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου.

Η “ΣΜΠΕ-ΝΚ” αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Στις πράξεις ή αποφάσεις έγκρισης του προγράμματος πρέπει να αναφέρεται ρητά η παρούσα απόφαση. 》

● Η απόφαση έγκρισης πρέπει να λάβει (και λαμβάνει όντως για το πρόγραμμα Ν Κ Κρήτης ) υπόψη ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ AΡΘΡΟΥ 7 της α.π.ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225) κ.υ.α., για «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ..》σε συμμόρφωση με την σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία. 《 α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την περιβαλλοντική έγκριση του προγράμματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή Νότια της Κρήτης (Σενάριο Β) ΒΑΣΕΙ της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ-ΝΚ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, με τους ακόλουθους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις, που πρέπει να τηρούνται κατά την εξειδίκευση και υλοποίησή του, με μέριμνα της Αρχής Σχεδιασμού, καθώς και του συνόλου των φυσικών και νομικών προσώπων που θα συμμετάσχουν στις ως άνω ενέργειες. 》

13. Το με α.π. 19833/27.1.2020 (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/13015/661/5.2.2020) έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης, με το οποίο διαβιβάστηκαν συνημμένα στη ΔΙΠΑ: 》 (όπου αναφέρονται οι αποφάσεις επί της ΣΜΠΕ, Περιφερειακών και Δημοτικών συμβουλίων, οργανώσεων/ επιτροπών πολιτών κά συλλογικών οργάνων) ● https://drive.google.com/file/d/11WKNgA1ZHEZzgvYqX3Z5pAsRPH7YqeQQ/view?u sp=drivesdk (η απόφαση περιβαλλοντικής έγκρισης Ν Κρήτης) ● https://drive.google.com/file/d/11tfFr6Aao37O9YZefAIs14LbYba6i_05/view?usp=driv esdk (αίτηση παροχής πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα ανάπτυξης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή “Οικόπεδο 10 – Κυπαρισσιακός” / αίτηση πρόσβασης σε διοικητικά έγγραφα και στοιχεία από το WWF και Greenpeace). Κατόπιν όλων των προηγούμενων προαπαιτούμενων που καθιστούν νόμιμο το πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκειά του, που αναφέρονται ρητά στην υπ. απόφαση της περιβαλλοντικής έγκρισης του προγράμματος Ν. Κρήτης από όπου αντλήσαμε τα στοιχεία (《》), την αίτηση για παροχή πληροφοριών από το WWF και την Greenpeace, την έκκληση των επιστημόνων για προστασία της Ιόνιας Τάφρου, εμείς οι πολίτες, μέλη του SOS ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ, αναζητούμε απαντήσεις:

-Γιατί αυτή τη στιγμή γίνονται σεισμικές έρευνες στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, κρυφά, υπό το καθεστώς αδιαφάνειας και ασυδοσίας; -Γιατί επέλεξαν να διενεργούν σεισμικές έρευνες χωρίς τους ελέγχους, ΠΣΔ, κοινοποιήσεις; Αν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας, γιατί ήρθαν στον Κυπαρισσιακό εν κρυπτώ; Τόσο καιρό ακούμε και διαβάζουμε από την ΕΔΕΥ ΑΕ, τους ΥπΠΕΝ, τα ΕΛΠΕ, ότι τηρούνται και θα τηρηθούν όλα τα μέτρα και οι προφυλάξεις και οι όροι των Διεθνών Συνθηκών και των νόμων του Ελλ. κράτους, όπως αναφέρονται στην ΣΜΠΕ ΙΟΝΙΟΥ. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι εδώ συντελείται έγκλημα κατά του οικοσυστήματος, της βιοποικιλότητας, των θαλάσσιων θηλαστικών και όλων των ειδών. Επίσης, εύλογα συμπεραίνουμε ότι δε λαμβάνονται τα μέτρα προστασίας από ρύπανση σε περίπτωση σεισμών/ ή της πρόκλησης ενεργών ρηγμάτων/ή της διασποράς πετρελαίου και τοξικών χημικών από θαλασσοταραχή. Επίσης, καταστρατηγούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας για τις επιπτώσεις στην οικονομία των περιοχών μας, την αλιεία, τη ναυσιπλοΐα, τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή. Απαιτούμε:

-Άμεσα ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ του ειδικού ερευνητικού πλοίου SW Cook και όποιων άλλων μπορεί να το συνοδεύουν. Άμεσα ανάληψη ευθύνης από την ΕΔΕΥ ΑΕ, την εταιρεία που διενεργεί έρευνες και τη Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, Τμήμα Γ.

-Δημοσιοποίηση των απαιτούμενων εγγράφων, κοινοποιήσεων στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ/Τύπο, αποφάσεις Περιφερειακών και Δημοτικών συμβουλίων, γνωμοδοτήσεις, αλληλογραφία.

-Ακύρωση όλων των προγραμμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο Ιόνιο (11 περιοχές), στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα.

-Καλούμε τις Δημόσιες Αρχές, την Κυβέρνηση, τις Εισαγγελικές Αρχές, τις αρμόδιες αδειοδοτικές Δ/σεις, το Λιμενικό, βουλευτές, κόμματα, οργανώσεις πολιτών, να πάρουν θέση και την ευθύνη που αναλογεί».