Τα κονδύλια της γεωργίας τείνουν στον ορθολογισμό στις αναμενόμενες βελτιώσεις παραγωγής και εμπορίας

markatatos

Στο τελευταίο σημείωμά μας είχαμε προβλέψει ότι η νέα ΚΓΠ και ο τρόπος που ο Γάλλος υπουργός Γεωργίας φαίνεται να θέλει να χειριστεί, θα δημιουργήσουν πρόβλημα στους αγρότες. Κι αυτό, γιατί αναμένεται να δημιουργηθεί πρόβλημα στη γεωργία από την αύξηση του κόστους ενέργειας, εισροών και ζωοτροφών. Ενώ η αύξηση του κόστους ενέργειας δεν μπορεί να αποδοθεί στο Γάλλο υπουργό Γεωργίας, εν τούτοις ο ίδιος φαίνεται να θέλει να διαχειριστεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα ζιζανιοκτόνα.

Οι αναγνώστες μας θα θυμούνται ότι από το 2009 το θεσμικό πλαίσιο αποσκοπεί στη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, έχει δεχθεί πυρά για την κακή εφαρμογή στα περισσότερα κράτη μέλη. Και στην πατρίδα μας, δεν είναι λίγες οι φθορές και οι κίνδυνοι που έχουν επισημανθεί.

Όπως περιγράφεται στην εμβληματική πολιτική τροφίμων της Επιτροπής, τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» (F2F), η Επιτροπή έχει ως στόχο να αναθεωρήσει την οδηγία για να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και να επιτύχει το στόχο της μείωσης της χρήσης και του κινδύνου χημικών φυτοφαρμάκων στο μισό.

Επιμένουμε, λοιπόν, και στο σημερινό μας σημείωμα ότι οι αγρότες πρέπει να εντείνουν την προσοχή τους στον οικονομικό τομέα (πιστώσεις που διατίθενται για το 2022 στην εφαρμογή της ΚΓΠ), αν κρίνει κανείς από το ότι χωρίς πιστώσεις δεν εφαρμόζεται πολιτική. Και ας μη λησμονούμε ότι οι μειώσεις του τομέα της γεωργίας σε πόρους δεν έχουν προηγούμενο στη ζωή της Ε.Ε.

Εδώ σημειώνουμε ένα πρώτο θέμα, που πιστεύω ότι θα ταλανίσει τους αγρότες μας. Πρόκειται για τον έλεγχο των καταλοίπων των φυτοφαρμάκων. Αν ο έλεγχος των καταλοίπων των φυτοφαρμάκων όσων φθάνουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, για να προστατεύσουν τους παραγωγούς και τους καταναλωτές μας, δείχνει την επιμονή του νέου (για το τρέχον εξάμηνο) προέδρου του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας, δικαιολογείται πλήρως ο «στόχος της εσωτερικής εναρμόνισης, του εξωτερικού ελέγχου».

Τα ίχνη που αφήνουν τα φυτοφάρμακα στα επεξεργασμένα προϊόντα αναφέρονται επίσημα ως υπολείμματα. Ένα μέγιστο επίπεδο καταλοίπων είναι το υψηλότερο επίπεδο καταλοίπων φυτοφαρμάκων που είναι νομικά ανεκτό μέσα ή σε τρόφιμα ή ζωοτροφές, όταν τα φυτοφάρμακα εφαρμόζονται σωστά.

Η Επιτροπή δεν έχει σκιαγραφήσει σχέδια για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα μέγιστα επίπεδα καταλοίπων. Αντίθετα, έχει υιοθετήσει μια προσέγγιση μεμονωμένων ουσιών, δεσμευόμενη να λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντικές πτυχές κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ανοχής στις εισαγωγές ορισμένων ουσιών φυτοφαρμάκων που δεν εγκρίνονται πλέον στην Ε.Ε, τηρώντας παράλληλα τα πρότυπα και τις υποχρεώσεις του ΠΟΕ.

Αυτό θίγει και τις δομές εμπορίου των αγροτικών προϊόντων και πρώτων υλών, ζωοτροφών κ.λπ., που θα επιφέρουν σημαντικές ανισορροπίες στο σημερινό γίγνεσθαι.

Συμπληρώνουμε τη σημερινή μας αναφορά με τα σχέδια του φετινού προϋπολογισμού, όπως η επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ και οι χρηματοδοτήσεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και Κανονισμού για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό δίκτυο αγροτικής ανάπτυξης και το δίκτυο της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας.

Η εν λόγω επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια καλύπτει τις προπαρασκευαστικές εργασίες και τα μέτρα παρακολούθησης, αξιολόγησης και επιθεώρησης που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής. Επιπρόσθετα, στο ίδιο σημείο επεκτείνεται η επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια χρηματοδοτούμενη από το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EURI), ενώ περιλαμβάνει και το ευρωπαϊκό δίκτυο αγροτικής ανάπτυξης και το δίκτυο της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας.

Και στις δύο περιπτώσεις οι δαπάνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν:

•τη διάδοση των πληροφοριών, μεταξύ άλλων τη συνεργασία και τις ανταλλαγές σε επίπεδο Ένωσης και τη δικτύωση των ενδιαφερόμενων μερών

•την παροχή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων μελετών και αξιολογήσεων

•δαπάνες τεχνολογίας των πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών

•δαπάνες για την προστασία των συμφερόντων της Ένωσης (νομιμότητα και κανονικότητα, απάτη, χρηματικές ποινές και μέτρα είσπραξης).

Η ΚΓΠ δε θα σταματήσει να μας εκπλήσσει αρνητικά, αν η δράση των ενδιαφερομένων διεισδύσει στα άδυτα των λήψεων αποφάσεων για την Ε.Ε. Τα λεφτά είναι πολλά, όπως μάλλον είναι ορατό, παρά τις τερατώδεις περικοπές που έχουν γίνει και γίνονται με διαχρονικό, ανεξίτηλο τρόπο.

Του Γιώργου Μαρκατάτου