Υπογράφτηκε σύμβαση για τη συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Μεσσηνίας

Υπογράφτηκε σύμβαση για τη συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Μεσσηνίας

Υπογράφτηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας η σύμβαση κατασκευής του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση στο Επαρχιακό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (2016)», προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.

Μετά το διαγωνισμό προσωρινή μειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΛ.ΤΕ. ΕΠΕ με μέση έκπτωση 42,32%. Έτσι, η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στο ποσό των 346.020 ευρώ. Η δε προθεσμία εκτέλεσης έχει ορισθεί στους 12 μήνες.

Επίσης, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων δημοπρατείται  το έργο «Συντήρηση-Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην 5η Επ. Οδό (τμήμα 7η Εθν. Οδός – Πήδημα Αρφαρά (Ασπροπουλιά)- 7η Εθν. Οδό) Π.Ε. Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 277.000 ευρώ.

Η δημοπράτηση θα γίνει μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίσθηκε η 11η Μαρτίου. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 18 Μαρτίου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίσθηκε σε 4 μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Β.Β.