Πλατεία Γαργαλιάνων: Προσφυγή κατά της διακήρυξης διαγωνισμού ανάπλασης της πλατείας

Πλατεία Γαργαλιάνων: Προσφυγή κατά της διακήρυξης διαγωνισμού ανάπλασης της πλατείας

Προδικαστική προσφυγή κατά του Δήμου Τριφυλίας και κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 1725/15-02-2022 διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Γαργαλιάνων» κατατέθηκε από οικονομικό φορέα ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Αίτημα της προσφυγής είναι η ακύρωση της διακήρυξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τριφυλίας, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Γαργαλιάνων», επί σκοπώ απάλειψης των πληττόμενων όρων της.

Με την υποβληθείσα προσφυγή ζητείται η ακύρωση των όρων της διακήρυξης: «22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης-συμβάσεων οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν και να προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά:

1. ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ή ισοδύναμο, το οποίο να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα

2. ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή ισοδύναμο, το οποίο να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα

3. ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ή ισοδύναμο, το οποίο να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα.

4. ISO 39001:2012 Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ή ισοδύναμο, το οποίο να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα. 5. ISO 22301:2019 Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας ή ισοδύναμο, το οποίο να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα.

6. Βεβαίωση σύμφωνα και με την Εγκύκλιο αρ.17312/Δ9.506/4-5-2020 του υπουργείου Εργασίας ‘’Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2’’.

7. Έκθεση Αξιολόγησης Βιοκλιματικών Παρεμβάσεων Δημόσιου Έργου από Ελληνικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν πεδίο εφαρμογής στην κατασκευή δημοσίων τεχνικών έργων (οδοποιίας, ηλεκτρομηχανολογικών) και για την εκτέλεση εργασιών συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων. Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών. 19.1 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών».

Οι όροι, σύμφωνα με την προσφυγή, πάσχουν ακυρότητας λόγω παραβίασης των διατάξεων των άρθρων 18, 53, 75, 76, 80, 82, 97 του Ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία εξέτασης της ως άνω προσφυγής ορίστηκε η 4η Απριλίου 2022, ενώ έχει υποβληθεί και αίτημα αναστολής – προσωρινών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 366 του Ν.4412/2016, προκειμένου να εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση της Α.Ε.Π.Π. περί αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης διακήρυξης.

Του Ηλία Γιαννόπουλου