Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Φυτειάς

Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Φυτειάς

Η Οικονομική Επιτροπή Καλαμάτας αναμένεται να εγκρίνει στη σημερινή της συνεδρίαση τη μελέτη, ως υποέργο 1, με τίτλο «Βιοκλιματική Ανάπλαση Πλατείας Φυτειάς» της πράξης «Παρεμβάσεις αναπλάσεων σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου Καλαμάτας».

Η υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση του υποέργου 1 θα γίνει στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». Ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται σε 225.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Στόχος είναι ο κοινόχρηστος αυτός χώρος να αποκτήσει χαρακτηριστικά τέτοια, ώστε να αποτελέσει ένα νέο ζωντανό κύτταρο του αστικού ιστού με λειτουργία που θα αναβαθμίσει και την αισθητική, αλλά και την ποιότητα ζωής σε επίπεδο γειτονιάς, μέσω ενός έργου ριζικής ανάπλασης σύμφωνα με τις αρχές του περιβαλλοντικού και βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται σημαντική για την πόλη της Καλαμάτας, καθώς σχετίζεται με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των μονίμων κατοίκων της περιοχής όσο και των επισκεπτών.