Δ.Σ. Τριφυλίας: Η πρόταση και απόφαση που υπερψήφισαν 17 σύμβουλοι

Δ.Σ. Τριφυλίας: Η πρόταση και απόφαση που υπερψήφισαν 17 σύμβουλοι

Χθες το πρωί δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια, με ΑΔΑ: ΨΩΩΥΩΗΕ-Ε54, η 31/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας για την πολύωρη και «επεισοδιακή» συνεδρίαση του Σαββάτου.

Στο απόσπασμα από το πρακτικό της με αριθ. 15/09-04-2022 συνεδρίασης του Σώματος, μεταξύ άλλων, αναγράφεται: «Πρόταση αναβολής της συζήτησης του θέματος της 15ης συνεδρίασης “Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας έτους 2022” ως κάτωθι: Επειδή: Ο Δήμος Τριφυλίας διαθέτει Τεχνικό Πρόγραμμα, όπως αυτό ψηφίστηκε με την 17/2022 Α.Δ.Σ. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κατά τον έλεγχο νομιμότητας, ακύρωσε “εν μέρει την 17/2022 ΑΔΣ Τριφυλίας για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας” και αφορούν στην μη εγγραφή ιδίων πόρων του Δήμου για την πλατεία Γαργαλιάνων (34384/23-03-22 ΑΑΔ). Θεωρούμε μη νόμιμη τη μερική ακύρωση της παραπάνω απόφασης από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς από καμία διάταξη δεν προκύπτει αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής να εγγράφει και να διαθέτει πόρους του Δήμου κατά βούληση. Αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα, όπως και το τεχνικό πρόγραμμα, του Δημοτικού Συμβουλίου. Γι’ αυτό και έχει ασκηθεί η με ημερομηνία 31/3/2022 προσφυγή στην Επιτροπή του άρθρου 152, από δημοτικούς συμβούλους της ΔΕ Γαργαλιάνων. Η επανεισαγωγή του ίδιου θέματος, με την ίδια αρχική του εισήγηση, χωρίς νέα απόφαση της εκτελεστικής και ενώ υφίσταται η 17/2022 απόφαση του Δ.Σ., τη νομιμότητα της οποίας και επαναβεβαιώνουμε είναι απαράδεκτη, προσβλητική του συμβουλίου, κινείται πέραν του ΔΚΚ. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να εισηγηθεί προϋπολογισμό στο Δ.Σ., αντί να καλεί συνεδριάσεις με θέμα την ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος, σύμφωνα με το αρχικό της μάλιστα σχέδιο, που έχει απορριφθεί και τις κατατμήσεις έργων/προμηθειών/εργασιών που αυτό είχε. Επισημαίνουμε, τέλος, πως με σειρά αποφάσεών του το Δημοτικό Συμβούλιο, αρμόδιο όργανο για την ψήφιση τεχνικού προγράμματος και τη διάθεση πόρων του Δήμου, έχει ταχθεί με μεγάλη πλειοψηφία κατά του προτεινόμενου έργου που αλλοιώνει το χαρακτήρα της πλατείας των Γαργαλιάνων και έχει καταθέσει εναλλακτικές προτάσεις παρέμβασης στην πόλη. Προτείνουμε και ψηφίζουμε, ως έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση έναντι του Δήμου: Την αναβολή συζήτησης του θέματος της σημερινής συνεδρίασης. Εντέλλεται η Δημοτική Αρχή να εισάγει άμεσα στο Δ.Σ. σχέδιο προϋπολογισμού 2022, για την ομαλή λειτουργία του Δήμου. -Στη συνέχεια ο κ. δήμαρχος επισήμανε προς τους κ.κ. δημοτικούς συμβούλους, αφενός, ότι Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2022 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, αφετέρου δε χωρίς αυτό δεν μπορεί το Σώμα να ψηφίσει προϋπολογισμό και σε περίπτωση που εμείνουν στις απόψεις τους και δε συμμορφωθούν με την αριθ. 34384/23-03-2022 (ΑΔΑ:ΨΧΙΗΟΡ1Φ-ΥΛΝ) Απόφαση του Συντονιστή, θα αντιμετωπίσουν πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις από αυτόν.

Κάλεσε τους συμβούλους να συμμορφωθούν ως έχουν υποχρέωση ώστε να εγκριθεί Τεχνικό Πρόγραμμα.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. προέδρου, τα λεχθέντα από τον κ. δήμαρχο και την πρόταση για αναβολή των Δ.Σ., καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων 3463/2006 και 3852/2010, έπειτα από συζήτηση. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία: Την αναβολή συζήτησης του θέματος της σημερινής συνεδρίασης. Εντέλλεται η Δημοτική Αρχή να εισάγει άμεσα στο Δ.Σ. σχέδιο προϋπολογισμού 2022, λαμβάνοντας υπόψη το Τεχνικό Πρόγραμμα που ψηφίστηκε δυνάμει της με αριθ.17/2022 ΑΔΣ.

Υπέρ ψήφισαν οι: κ.κ. Αλεξοπούλου Σταματία, Αλευράς Παναγιώτης, Ανδρινόπουλος Ευστάθιος, Ανδρινοπούλου-Καμπύλη Μαγδαλινή, Αντωνόπουλος Θεόδωρος, Δριμής Δημήτριος, Καναλουπίτης Χαράλαμπος, Κατσούλας Ιωάννης, Κοροβίλας Ευάγγελος, Κουκούμης Σαράντος, Μερκούρης Ιωάννης, Παναγιωτοπούλου Χάιδω, Πανουσιοπούλου Μαρία, Παρασκευόπουλος Ιωάννης, Τσαφαράς Παναγιώτης, Κατσίβελας Παναγιώτης, Αδρακτάς Ιωάννης. Σύνολο (17). Κατά της πρότασης αναβολής και υπέρ της με αριθ. 2/2022 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ψήφισαν οι κ.κ. Ασημακόπουλος Γεώργιος, Βλάχος Αντώνιος, Φρούσος Νικόλαος, Στριμπάκος Δημήτριος, Αυρηλιώνης Χαράλαμπος, Κουτρουμπής Αλέξανδρος, Μπακούρος Σωτήριος, Παναγοπούλου Μαρία, Τσακανίκας Γεώργιος. Σύνολο (9). H απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2022». 

Του Ηλία Γιαννόπουλου